Zapobieganie HIV Zapobieganie zarażeniom HIV w Ugandzie cd

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Zakładano, że incydenty incydentów wystąpiły w połowie przerwy między dwoma ankietami. Zmiany w częstości występowania zakażeń wirusem HIV na 100 osobo-lat oszacowano za pomocą wielowymiarowego modelu regresji Poissona z uogólnionymi równaniami szacunkowymi i wymienną strukturą korelacji i przedstawiono jako wskaźniki częstości występowania z 95% przedziałami ufności. Aby ocenić wpływ strategii skojarzonej, średnią częstość występowania zakażeń wirusem HIV w każdym interwale po 2004 r. (Tj. Począwszy od szóstego badania) porównano ze średnią zapadalnością na zakażenie HIV w całym okresie przed dostępnością ART i powiększenie medycznego obrzezania mężczyzn. Ostateczny model wielowymiarowy zawierał dane na poziomie indywidualnym dotyczące demografii (płeć, wiek, poziom wykształcenia, rodzaj społeczności zamieszkania [agrarnej lub handlu]) i zachowań seksualnych (liczba partnerów seksualnych w ubiegłym roku, seks z partnerami spoza wspólnota miejsca zamieszkania, stosunek płciowy z partnerami nie będącymi partnerami, używanie prezerwatyw i zgłaszana przez uczestnika choroba wrzodowa narządów płciowych). Określono kategorię występowania epidemii HIV na poziomie społeczności, aby dostosować się do zmienności ekspozycji na HIV. Wtórne analizy podzielono na podstawie płci i przeprowadzono je oddzielnie dla mężczyzn obrzezanych i nieobrzezanych. Częstość występowania zakażeń wirusem HIV i ryzyko na poziomie indywidualnym oceniano również w odniesieniu do środków ART na poziomie społeczności i zasięgu obrzezania mężczyzn oraz rozpowszechnienia wiremii HIV (szczegóły podano w sekcji Metody statystyczne w Dodatkowym dodatku).
Wrażliwość wyników zarówno na selektywne uczestnictwo, jak i utratę do obserwacji oceniano za pomocą odwrotnego ważenia prawdopodobieństwa (patrz sekcja Metody statystyczne w Dodatku uzupełniającym). Aby ocenić potencjalny wpływ kohorty urodzeniowej na tendencje zachorowalności na HIV, termin dla każdej 5-letniej kohorty urodzeniowej uwzględniono w modelu wieloczynnikowym. Częstość zakażenia HIV oceniano również według płci dla każdej 5-letniej grupy wiekowej.
Wyniki
Udział w ankiecie
Tabela 1. Tabela 1. Kwalifikowalność, uczestnictwo i działania następcze w RCCS, według badania, 1999-2016. Tabela zawiera podsumowanie danych na temat kwalifikowalności i uczestnictwa w badaniu dla każdego z 12 ankiet. Ogółem 33 937 indywidualnych uczestników udzieliło 103 113 wizyt osobowych, w tym 17 870 osobom, którym początkowo nie podawano wirusa HIV, i które przyczyniło się do 58 344 osobowych przerw (kolejne wizyty u osób, które były ujemne pod względem HIV podczas pierwszej z dwóch wizyt), w sumie 94 427 osób. -letnia obserwacja (kohorty występowania). Średnia stopa uczestnictwa wśród wszystkich osób uprawnionych do badania wyniosła 64% i nie różniła się znacząco między ankietami (zakres, 59 do 67); jednak przyczyny nieuczestniczenia i przerwania nauki (np. podróż lub decyzja o nieuczestniczeniu) uległy zmianie w czasie (tabele S1 i S2 w dodatkowym dodatku). Odsetek osób, które zdecydowały się nie brać udziału w badaniu, systematycznie spadał (z 21% do 0,5%) w całym okresie analizy, podczas gdy odsetek osób, które nie były obecne w społeczności w czasie ankiety z powodu albo praca, albo szkoła wzrosła z 18% do 32%
[podobne: glukometr ixell, mobilne badoo, penicylamina ]

Comments (0)

Mój przyjaciel cierpi na tę alergię

[..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: trener personalny szczecin[…]

Polska sluzba zdrowia nie jest taka zla

Article marked with the noticed of: endoskopia[…]

pacjent musi leżeć absolutnie nieruchomo

[..] Cytowany fragment: Odtrucie alkoholowe Warszawa[…]

no tak, mam wysokie ciśnienie

Powiązane tematy z artykułem: glukometr ixell mobilne badoo penicylamina