Zanieczyszczenie powietrza i śmiertelność w populacji Medicare ad 5

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Analizy podgrup przeprowadzono w pierwszej kolejności ograniczając populację (np. Biorąc pod uwagę tylko zarejestrowanych mężczyzn). Ta sama analiza dwóch zanieczyszczeń (główna analiza) została następnie zastosowana do każdej podgrupy. Wyniki liczbowe przedstawiono w tabelach S3 i S4 w dodatkowym dodatku. Linie przerywane wskazują szacowany współczynnik ryzyka dla całej populacji. Rycina 3. Rycina 3. Funkcja koncentracji-odpowiedzi w zakresie wspólnych efektów narażenia na PM2,5 i ozon w przypadku śmiertelności całkowitej. Model logarytmiczno-liniowy z cienkościennym wypustem był odpowiedni zarówno dla PM2,5, jak i dla ozonu, oraz oceniono kształt powierzchni stężenie-odpowiedź (ryc. S8 w dodatku uzupełniającym). Krzywą stężenie-odpowiedź w Panelu A wykreślono dla stężenia ozonu równego 45 ppb. Krzywą stężenie-odpowiedź w Panelu B wykreślono dla stężenia PM2,5 wynoszącego 10 .g na metr sześcienny. Te oszacowane krzywe zostały naniesione odpowiednio na 5 i 95 percentyle stężenia PM2,5 i ozonu. Całkowitą trójwymiarową powierzchnię odpowiedzi na koncentrację i odpowiedź wykreślono na Fig. S8 w Dodatku Uzupełniającym.
Analizy podgrup wykazały, że mężczyźni; czarne, azjatyckie i latynoskie osoby; a osoby kwalifikujące się do Medicaid (tj. osoby o niskim statusie społeczno-ekonomicznym) miały wyższe oszacowane ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny związanej z ekspozycją PM2,5, niż w populacji ogólnej. Ryzyko zgonu związane z ekspozycją na ozon było wyższe wśród białych osób kwalifikujących się do Medicaid i było znacząco niższe od w niektórych podgrupach rasowych (ryc. 2). Wśród osób czarnoskórych oszacowanie skutków dla PM2,5 było trzy razy większe niż dla całej populacji (tabela S3 w dodatku uzupełniającym). Ogólnie ryzyko zgonu związane z ekspozycją na ozon było mniejsze i nieco mniej solidne niż ryzyko związane z narażeniem na PM2,5. Wykryliśmy także niewielką, ale znaczącą interakcję pomiędzy ekspozycją na ozon i ekspozycją PM2,5 (Tabela S8 w Dodatku Uzupełniającym). Nasze dopasowanie cienkościennej płytki wskazywało na zależność pomiędzy PM2,5, ozonem i śmiercią o dowolnej przyczynie, która była prawie liniowa, bez sygnału progowego do 5 .g na metr sześcienny i 30 ppb, odpowiednio (rys. 3 i rys. S8 w Dodatku Uzupełniającym).
Dyskusja
Badanie obejmujące otwartą kohortę wszystkich osób otrzymujących Medicare, w tym z małych miast i obszarów wiejskich, wykazało, że długotrwałe narażenie na PM2,5 i ozon wiązało się ze zwiększonym ryzykiem zgonu, nawet na poziomach poniżej bieżącego rocznego NAAQS dla PM2,5. Co więcej, badanie wykazało, że czarni mężczyźni i osoby kwalifikujące się do otrzymania Medicaid mieli znacznie wyższe ryzyko śmierci związane z narażeniem na zanieczyszczenie powietrza niż inne podgrupy. Odkrycia te sugerują, że obniżenie rocznej NAAQS może generować istotne ogólne korzyści dla zdrowia publicznego, zwłaszcza wśród samoidentyfikowanych mniejszości rasowych i osób o niskich dochodach.
Mocne strony tego badania obejmują ocenę narażenia przy wysokiej rozdzielczości przestrzennej i czasowej, wykorzystanie kohorty blisko 61 milionów beneficjentów programu Medicare w całym kontynentalnym Stanach Zjednoczonych przez okres do 13 kolejnych lat oraz możliwość wykonywania analiz podgrup w skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza dla grup osób w niekorzystnej sytuacji
[więcej w: kbks allegro, medicare mińsk, oligopeptydy ]

Comments (0)

W efekcie okazało się, że to rzadki, złośliwy nowotwór

[..] Odniesienie w tekscie do zdjęcie panoramiczne zębów gliwice[…]

nie każdy ból biodra to zaraz coś poważnego

[..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: stomatolog bielsko[…]

Badajcie sobie poziom potasu w organizmie

Article marked with the noticed of: implanty Warszawa[…]

Przy zapaleniu oskrzeli najlepiej zastosować inhalacje.

Powiązane tematy z artykułem: kbks allegro medicare mińsk oligopeptydy