Wdychany tlenek azotu u wcześniaków z zespołem zaburzeń oddechowych ad 6

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Nie stwierdzono również istotnych różnic między grupami pod względem częstości występowania innych powszechnych powikłań wcześniactwa, w tym martwiczego zapalenia jelit, późnej posocznicy, retinopatii wcześniaków i wodogłowia (Tabela 5). Wśród niemowląt, które przeżyły, mediana czasu trwania wentylacji mechanicznej wynosiła 16 dni (zakres międzykwartyla- nowy, 8 do 37) w grupie przyjmującej wziewny tlenek azotu, w porównaniu z 28,5 dnia (odstęp międzykwartylny, 8 do 48) w grupie placebo (P = 0,19). Mediana długości hospitalizacji wynosiła 76 dni (zakres międzykwartylny, 44 do 97) w grupie kontrolnej, w porównaniu z 65 dniami (zakres międzykwartyla- nowy, 42 do 88) w grupie przyjmującej wziewny tlenek azotu (P = 0,22).
Dyskusja
W tym randomizowanym, kontrolowanym badaniu, wczesne leczenie tlenkiem azotu wziewnym poprawiło długoterminowe wyniki płucne u wcześniaków z zespołem niewydolności oddechowej, zmniejszając częstość występowania połączonego punktu końcowego przewlekłej choroby płuc i śmierci. Ponadto wdychany tlenek azotu zmniejszał częstość występowania ciężkiego krwotoku śródkomorowego i leukomalacji okołokomorowej, głównej przyczyny poważnej, długotrwałej niepełnosprawności neurologicznej w tej populacji.
Analiza danych według trybu wentylacji wykazała znaczący spadek ryzyka przewlekłej choroby płuc i zgonu w grupie otrzymującej tlenek azotu i wentylację wymuszoną przerywaną, ale nie w grupie otrzymującej tlenek azotu i wentylację oscylacyjną o wysokiej częstotliwości. Jednakże, ponieważ badanie nie miało wystarczającej mocy do wykrycia znaczącej interakcji, nie można wyciągnąć wniosków dotyczących tego, czy korzyści z wdychanego tlenku azotu są ograniczone do niemowląt otrzymujących okresową wentylację obowiązkową.
Tlenek azotu jest ważnym mediatorem zarówno prawidłowego rozwoju płuc, jak i napięcia naczyniowego płuc 14-17 i może być ważny w optymalizacji dopasowywania wentylacji i perfuzji. W modelach zwierzęcych przewlekłej choroby płuc, ekspresja syntazy tlenku azotu jest zmniejszona zarówno w nabłonku drobnych dróg oddechowych, jak i śródbłonku dalszej tętnicy płucnej.18,19 Ponadto inne procesy zależne od tlenku azotu mogą być ważne w zapobieganiu przewlekłej chorobie płuc. włączając w to wzmocnienie aktywności surfaktantu płucnego, 20 zahamowanie naciekania i retencji neutrofili, 21,22 zahamowanie cytokin, 23 i zapobieganie neomuskularyzacji i przebudowie dróg oddechowych.6,24
W przeciwieństwie do poprzednich badań z randomizacją badaliśmy wszystkie wcześniaki z zespołem niewydolności oddechowej, które wymagały wentylacji mechanicznej. W naszym poprzednim badaniu z udziałem wcześniaków ważących mniej niż 1000 g, u których występowała względnie łagodna choroba początkowa (zgodnie z definicją wskaźnika utlenowania poniżej 4), ryzyko przewlekłej choroby płuc wynosiło prawie 25% .5 Niemowlęta, które otrzymały rozpoznanie przewlekłej choroby płuc, początkowo 28% miało początkowo łagodną lub umiarkowaną chorobę płuc i dlatego mogło skorzystać z terapii takich jak wdychany tlenek azotu. Stwierdziliśmy, że niemowlęta z łagodniejszą chorobą (zdefiniowaną jako wskaźnik utlenowania poniżej 6,94) to ci, którzy mogą czerpać korzyści z wdychanego tlenku azotu, chociaż odkrycie to pochodzi z analizy post hoc i musi być interpretowane ostrożnie
[patrz też: oligopeptydy, laryngolog mińsk mazowiecki, kbks allegro ]

Comments (0)

wlasnie z jelita grubego sie wchłaniają

[..] Odniesienie w tekscie do gabinet stomatologiczny bytom[…]

Chory powinien leżeć na boku.

Powiązane tematy z artykułem: kbks allegro laryngolog mińsk mazowiecki oligopeptydy