Terapia indukcyjna i podtrzymująca Ustekinumab w opornej chorobie Leśniowskiego-Crohna AD 2

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Ustekinumab, w pełni ludzkie przeciwciało monoklonalne IgG1., blokuje aktywność biologiczną interleukiny-12 i interleukiny-23 poprzez ich wspólną podjednostkę p40 przez hamowanie receptorów dla tych dwóch cytokin na komórkach T, naturalnych komórkach NK i komórkach prezentujących antygen.16 Przeciwciała monoklonalne skierowane przeciwko interleukinie-12/23 p40 wykazały także skuteczność w modelach mysiego zapalenia okrężnicy.17-20 W poprzednim badaniu 2a wykazano, że ustekinumab ma skuteczność u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej chorobą Leśniowskiego-Crohna, szczególnie u pacjentów otrzymujących uprzednio infliksymab. 21 Ustekinumab jest obecnie zatwierdzony w leczeniu łuszczycy plackowatej o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu.
W tym 36-tygodniowym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu fazy 2b, dotyczącym ustekinumabu (obejmującym 8-tygodniową indukcję i 28-tygodniowe fazy podtrzymujące), ocenialiśmy pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej chorobą Leśniowskiego-Crohna, która była oporna na TNF antagoniści.
Metody
Pacjenci
Od października 2008 r. Do grudnia 2010 r. Ocenialiśmy pacjentów w 153 ośrodkach w 12 krajach (szczegółowe informacje znajdują się w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu). Protokół został zatwierdzony przez instytucjonalną komisję odwoławczą w każdym ośrodku badawczym. Badanie zostało przeprowadzone i zgłoszone zgodnie z protokołem i planem analizy statystycznej, dostępnym pod adresem. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Kryteria kwalifikowalności obejmowały wiek co najmniej 18 lat i co najmniej 3-miesięczną historię choroby Leśniowskiego-Crohna z wynikiem 220 do 450 punktów na wskaźniku aktywności choroby Leśniowskiego i Crohna (CDAI, wyniki wahają się od około 0 do 600, przy czym wyższe wyniki wskazują gorsza choroba i 50-punktowa zmiana wskazująca na minimalną istotną klinicznie różnicę) .2,2,23 Wszyscy pacjenci spełnili określone kryteria pierwotnego braku odpowiedzi, wtórnego braku odpowiedzi lub niedopuszczalnych skutków ubocznych po otrzymaniu antagonisty TNF w zatwierdzonej dawce (tabele od S1A do S1D w dodatkowym dodatku).
Pacjenci mogli nadal otrzymywać stabilne dawki leków do leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna, w tym doustnego prednizolonu (.40 mg na dzień) lub budezonidu (.9 mg na dzień), immunomodulatorów (np. Azatiopryny, merkaptopuryny lub metotreksatu), mesalaminy oraz antybiotyki, jeśli przyjmowały leki przez co najmniej wcześniej określony okres przed rozpoczęciem badania odpowiednio przez 3 tygodnie, 4 tygodnie, 3 tygodnie i 3 tygodnie. Pacjenci nie otrzymali wcześniejszych terapii skierowanych konkretnie na interleukinę-12 lub interleukinę-23. Wcześniejsze leczenie glikokortykosteroidami podawanymi dożylnie, antagonistami TNF lub natalizumabem było niedozwolone w określonych wcześniej okresach wymywania wynoszących odpowiednio 3 tygodnie, 8 tygodni i 12 miesięcy.
Wykluczono pacjentów, którzy zostali poddani resekcji jelita w ciągu 6 miesięcy przed włączeniem do badania i ci z zespołem krótkiego jelita, klinicznie istotnym zwężeniem, które mogło wymagać operacji lub uniemożliwić zastosowanie CDAI do oceny odpowiedzi na leczenie, ropień, czynną gruźlicę, aktualne zakażenie lub inne wcześniejsze lub obecne zakażenie oportunistyczne lub rak.
Projekt badania
W fazie indukcji (tygodnie 0 do 8) losowo przydzielono 526 pacjentów do otrzymywania dożylnego ustekinumabu (Stelara, Janssen Biotech) w dawkach 1, 3 lub 6 mg na kilogram masy ciała lub placebo (ryc.
[hasła pokrewne: medicenter wołoska, detreomycyna 2, szpital piaseczno mickiewicza ]

Comments (0)

Ja mam takie zmiany, małe, od 15 roku życia

Article marked with the noticed of: seniorzy[…]

kurcze nie wiem co mam czy pluca czy oskrzela

Powiązane tematy z artykułem: detreomycyna 2 medicenter wołoska szpital piaseczno mickiewicza