Kwasy mineralne

Filed Under (Uncategorized) by admin on 30-08-2016

0

Oczywiście więc, że badając nerwy wycięte, musimy się liczyć z tymi faktami i przechowywać je warunkach takich, wśród których ilość wody w nerwach nie mogłaby ulegało zmianie. Warunki takie możemy osiągnąć z jednej strony przez umieszczenie nerwu w otoczeniu nasyconem parą wodną, z drugiej przez umieszczenie w tak zwanych płynach obojętnych. Najlepszymi płynami obojętnymi oczywiście te, które istnieją już w stanie gotowym w ustroju jak np. wszelkie cięższe surowicze, humor aqueus i t. p. Niektórzy jednak autorowie wykazali, że można i sztucznie podobne płyny przygotować. I tak: Kolliker używa w tym celu rozczynu soli kuchennej lub 3 0/0 rozczynu soli glauberskiej, albo też fosforanu sodowego. Harleg podobny obojętny płyn przygotował z cukru i z gumy.  Wszystkie inne płyny zawierające sole zasady lub kwasy mogą wywierać bądź działanie  suszenia nerwów, jeżeli płyny te są dość zgęszczone albo podobne do działania wody przekroplonej, jeżeli są bardzo rozcieńczone. Obok tego działania płyny te mogą wywierać pewien wpływ na nerwy także wskutek obecności tych lub innych ciał chemicznych dzięki ich własnościom chemicznym. Oczywiście, że wpływy te w każdym danym przypadku inaczej się mogą kombinować i wskutek tego doświadczenia nad działaniem ciał chemicznych przedstawiają, jak zauważyliśmy wyżej, nadzwyczajne trudności. Z wpływów chemicznych musimy tu rozpatrzeć przede wszystkiem działanie rozczynów soli obojętnych, następnie zasad i kwasów. Rozczyny soli zależnie od zgęszczenia albo pozostają bez wpływu, też odraził nerw zabijają. Używa np. rozczynu soli kuchennej dopiero przy 4—5 0/0 rozczynie możemy spostrzec podrażnienie nerwów. Jednak najsilniejsze działanie występuje dopiero przy 20—300/0 rozczynie, przy którym możemy otrzymać nawet tężec długotrwały mięśnia. Zanurzenie nerwu po wyjęciu z rozczynu soli do wody przekroplonej tężec ten bardzo szybko usuwa, Tego rodzaju podrażnienie można nawet kilkakrotnie na nerwie powtórzyć. Zasady działają wogóle podobnie jak sole, z tą tylko różnicą, że stopień zgęszczenia dla nich jest znacznie niższy, tak w ługach żrących skurcze możemy otrzymać już przy 80%, działanie to dochodzi do maximum przy 1.80110. Według Kithnego niższą granicą, przy której już wpływ spostrzec możemy, jest 0,1%  Kwasy mineralne, jako bodźce, muszą być używane w znacznie większych zgęszczeniach, tak według Eekhardta kwas azotowy działa tylko w rozczynie 110 a jako wyższa granice zgęszczenia 200/0 kwas zaś siarkowy podrażnia nerw dopiero w rozezynie 600/0. Inne kwasy również mogą wywoływać podrażnienie nerwów, lecz w rozmaitych stopniach zgęszczenia. Sole metali, z wyjątkiem azotany srebrowego, zwykle zabijają nerw bez poprzedniego podrażnienia. Jednak pod tym względem istnieją jeszcze pewne do dziś dnia nie wyjaśnione. Z substancyi organicznych mocznik podrażnia nerw tylko w rozczynach zgęszczonych; podobnież działa cukier i gliceryna. Wyskok wogóle Wywiera bardzo słaby wpływ na nerwy. Jednak już Humholdtowi udawało się niekiedy obserwować. skurcz, a Eckhardt wykazał, że skurcze występują nawet dość często, jeżeli używamy wyskoku zgęszczonego od 80—900/0. Podrażnienia nerwów mogą również wywołać mniej więcej zgęszczone rozczyny żółci lub kwasów żółciowych. [przypisy: dobry psycholog kraków, olejek tamanu, trądzik młodzieńczy ]

Tetanomotor Heidenhaina

Filed Under (Uncategorized) by admin on 30-08-2016

0

Najpraktyczniejszym z przyrządów tego rodzaju jest tetanomotor Heidenhaina lub jego modyfikacye. Przyrząd ten jest zbudowany na zasadzie młoteczka Wagnerowskiego i różni się od niego tylko tern, że do sprężynki wprawianej w ruch zapomogą elektromagnesu przymocowany jest młoteczek z słoniowej kości, uderzający o kowadełko również z kości słoniowej, w którem przez środek przebiega nieznaczne wyżłobienie, przeznaczone na umieszczenie nerwu. Podczas doświadczenia nerw się układa w tem wyżłobieniu i zapomogą osobnego urządzenia może być bardzo powolnie po kowadełku posuwany. Posuwanie nerwu jest konieczne z tego powodu, że wskutek mechanicznego działania nerw zwykle ulega zniszczeniu i oczywiście, że w miejscu uderzenia traci pobudliwość. Jeżeli jednak uderzenia nie są silne, to nawet w miejscach uderzenia zachodzą tylko pewne zmiany w pobudliwości, lecz wogóle własności fizyologiczne nerwu nie zostają zniszczone. Działanie wszystkich wpływów mechanicznych podobnie jak elektrycznych i termicznych zależy od ich siły. Bardzo słabe bodźce mechaniczne wogóle nie są w stanie wywołać stanu czynnego, natomiast wszelkie silne działania mechaniczne zwykle niszczą nerw, t. j. znoszą przewodzenie i pobudliwość w miejscach, w których na nerw działały, jak np. podwiązanie nerwu nitką lub silne uderzenie i t. p. Wszelkie jednak działanie mechaniczne nawet, gdy nie jest w stanie wywołać stanu czynnego nerwów, w każdym razie podnosi ich pobudliwość.Wpływy chemiczne. Działanie wpływów chemicznych jest bardziej skomplikowane, niżeli działanie bodźców, o których mówiliśmy wyżej. Tutaj musimy rozróżnić czysto chemiczne wpływy środków, których używamy jako podniety, od drugiej własności znacznej części ciał chemicznych, mianowicie przyciągania wody. Nasamprzód rozpatrzmy tę ostatni{ț własność, Nawet bez użycia jakichkolwiek środków chemicznych możemy stwierdzić, że nerw podczas wysychania zmienia swoją pobudliwość, Przede wszystkiem powstaje w nim okres podniesionej pobudliwości; w okresie tym pobudliwość może dochodzić do tego stopnia, że nerw jakby samoistnie wpada w stan czynny i skutkiem tego mięśnie połączone z tym nerwem mogłą dawać skurcze pojedyńcze, albo tężcowe przy dalszem suszeniu nerwu pobudliwość stopniowo się zmniejsza i w końcu zupełnie znika. Z drugiej strony, jeżeli zamiast suszenia nerwów będziemy na nie działali wodą przekroploną, to nerw pęcznieje wskutek przesiąkania wodą i od samego początku przedstawia nam stopniowe obniżenie pobudliwości aż do zupełnego jej zniesienia. Ilości wody, które nerw może przyciągnąc, są dość znaczne. Doświadczenia wykazały, że ilość wody w nerwach żaby z 76.301/0 może wzróść do 9320/ o, a w nerwach człowieka z 67.9 do 79.20/o. [przypisy: dobry psycholog kraków, olejek tamanu, trądzik młodzieńczy ]