Chirurg Ilość i operacyjna śmiertelność w Stanach Zjednoczonych ad 5

Filed Under (Uncategorized) by admin on 04-12-2018

0

Pacjenci otrzymujący opiekę od chirurdzy o małej objętości byli bardziej prawdopodobne, że są czarni i nie przyjęli ich do szpitala. Ogólnie jednak nie było klinicznie istotnych różnic w przewidywanych wskaźnikach umieralności w zależności od objętości chirurga. Ryc. 1. Ryc. Read the rest of this entry »

Chirurg Ilość i operacyjna śmiertelność w Stanach Zjednoczonych czesc 4

Filed Under (Uncategorized) by admin on 04-12-2018

0

Współistniejące warunki zostały określone za pomocą odpowiednich kodów ICD-9, z wyłączeniem warunków, które prawdopodobnie odzwierciedlają pierwotne wskazanie do operacji lub powikłań pooperacyjnych.5 Zbadaliśmy trzy alternatywne podejścia do włączenia danych o współistniejących warunkach do naszych modeli dla korekta ryzyka, w tym wykorzystanie punktów Charlsona z opublikowanymi wagami, 19 wykorzystanie wyników Charlson z wagami wyprowadzonymi empirycznie dla każdej procedury i dostosowanie dla wszystkich istotnych współistniejących warunków jako poszczególnych zmiennych. Ponieważ wszystkie trzy podejścia dały praktycznie identyczne wyniki, zgłaszamy tylko te z modeli otrzymanych zgodnie z pierwszym podejściem. Użyliśmy plików z 1998 i 1999 roku z American Hospital Association, aby ustalić charakterystykę szpitali właściwych dla roku, w którym wydarzenie miało miejsce. Charakterystyka szpitali, dla których skorygowaliśmy, obejmowała rodzaj własności (non-profit, for-profit lub government), lokalizację (miejską lub podmiejską) oraz status nauczania (zdefiniowany przez Taylora i wsp. 20). Read the rest of this entry »

Chirurg Ilość i operacyjna śmiertelność w Stanach Zjednoczonych ad

Filed Under (Uncategorized) by admin on 04-12-2018

0

Aby uprościć prezentację naszych wyników, przedstawiamy tutaj analizy tylko dla czterech procedur sercowo-naczyniowych i czterech resekcji raka. Procedury te, które wybrano prospektywnie, obejmowały dwa, które często są przedmiotem debaty dotyczącej regionalizacji usług opieki zdrowotnej (pomostowanie tętnic wieńcowych i endarterektomia tętnic szyjnych). Sześć innych procedur (wymiana zastawki aortalnej, planowa naprawa tętniaka aorty brzusznej, resekcja trzustki, esophagectomy, resekcja płuca i cystektomia), dla których wcześniej stwierdziliśmy względnie silny związek między objętością szpitala a umieralnością operacyjną, wybrano do reprezentacji różnych operacji chirurgicznych. podspecjalności. Analizując dane dotyczące resekcji raka, wyłączono z analizy wyników (ale nie z poziomu objętości) pacjentów, którzy nie mieli dołączonego kodu diagnostycznego raka. Read the rest of this entry »

Wdychany tlenek azotu u wcześniaków z zespołem zaburzeń oddechowych ad 6

Filed Under (Uncategorized) by admin on 04-12-2018

0

Nie stwierdzono również istotnych różnic między grupami pod względem częstości występowania innych powszechnych powikłań wcześniactwa, w tym martwiczego zapalenia jelit, późnej posocznicy, retinopatii wcześniaków i wodogłowia (Tabela 5). Wśród niemowląt, które przeżyły, mediana czasu trwania wentylacji mechanicznej wynosiła 16 dni (zakres międzykwartyla- nowy, 8 do 37) w grupie przyjmującej wziewny tlenek azotu, w porównaniu z 28,5 dnia (odstęp międzykwartylny, 8 do 48) w grupie placebo (P = 0,19). Mediana długości hospitalizacji wynosiła 76 dni (zakres międzykwartylny, 44 do 97) w grupie kontrolnej, w porównaniu z 65 dniami (zakres międzykwartyla- nowy, 42 do 88) w grupie przyjmującej wziewny tlenek azotu (P = 0,22).
Dyskusja
W tym randomizowanym, kontrolowanym badaniu, wczesne leczenie tlenkiem azotu wziewnym poprawiło długoterminowe wyniki płucne u wcześniaków z zespołem niewydolności oddechowej, zmniejszając częstość występowania połączonego punktu końcowego przewlekłej choroby płuc i śmierci. Ponadto wdychany tlenek azotu zmniejszał częstość występowania ciężkiego krwotoku śródkomorowego i leukomalacji okołokomorowej, głównej przyczyny poważnej, długotrwałej niepełnosprawności neurologicznej w tej populacji. Read the rest of this entry »