Abirateron na raka prostaty nie był uprzednio leczony hormonalnie ad 8

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Zastosowanie abirateronu w nawrocie u pacjentów, którzy otrzymywali abirateron jako leczenie podstawowe, było niższe u pacjentów w grupie skojarzonej niż u pacjentów z grupą samą ADT; pacjenci w grupie skojarzonej mogli kontynuować abirateron poza pierwszym wystąpieniem progresji radiologicznej, klinicznej lub PSA, aż do osiągnięcia wszystkich trzech typów progresji zdefiniowanych przez protokół. Częstość stosowania docetakselu była proporcjonalnie wyższa w grupie złożonej niż w grupie leczonej ADT. Ponieważ 1471 mężczyzn (77%) w tym porównaniu pozostaje przy życiu, dane te będą ewoluować wraz z upływem czasu, ponieważ więcej pacjentów ma nawrót choroby i otrzymuje dalsze leczenie. Dyskusja
STAMPEDE to wieloetapowy, wielostopniowy protokół badań platformowych, badający skuteczność dodatkowej terapii w momencie rozpoczęcia pierwotnego ADT u mężczyzn z nowo rozpoznaną, miejscowo zaawansowaną lub przerzutową chorobą lub u pacjentów z nawracającą chorobą i złymi cechami prognostycznymi. Jest to szóste porównanie w badaniu, dla którego podajemy dane dotyczące przeżycia15,16,24-27 i pierwsze porównanie włączone po rozpoczęciu próby.22
Zastosowanie ADT z abirateronem i prednizolonem w porównaniu z samym ADT wiązało się ze względną poprawą w stosunku do czasu leczenia o 71%, co przełożyło się na 37% różnicę w całkowitym przeżyciu. Read the rest of this entry »

Abirateron na raka prostaty nie był uprzednio leczony hormonalnie czesc 4

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Abirateron (1000 mg) z prednizolonem (5 mg) podawano raz dziennie. Czas trwania leczenia zależał od stadium choroby i zamiaru radykalnej radioterapii: u pacjentów z nierozkładową chorobą bez planowej radioterapii oraz u pacjentów z chorobą z przerzutami, leczenie kontynuowano do momentu wystąpienia PSA, postępu radiologicznego lub klinicznego lub do czasu rozpoczęcia kolejnego leczenia; w przypadku pacjentów z nierozkładową chorobą z zaplanowaną radioterapią leczenie było kontynuowane przez 2 lata lub do czasu jakiegokolwiek postępu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Modyfikacje dawki opisano w protokole. Pacjentów oceniano co 6 tygodni w ciągu pierwszych 6 miesięcy, następnie co 12 tygodni do 2 lat, a następnie co 6 miesięcy do 5 lat, a następnie co roku; ponadto pacjenci otrzymujący leczenie skojarzone byli oceniani co najmniej co 3 miesiące. Oceny obejmowały testy PSA i ocenę zdarzeń niepożądanych; dalsze testy zostały przeprowadzone według uznania lekarza prowadzącego. Read the rest of this entry »

Zapobieganie HIV Zapobieganie zarażeniom HIV w Ugandzie ad 9

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Jednak nie ma jednoznacznych wskazań, że wszelkie odchylenia uległy zmianie w czasie, a zgłaszane przez uczestników stosowanie ART zostało zwalidowane z wysoką specyficznością w tej populacji19. Po drugie, testowanie wiremii przeprowadzono na przechowywanych próbkach surowicy; takie próbki surowicy mogą ulegać degradacji RNA w czasie, co może potencjalnie spowodować przeszacowanie tłumienia wiremii we wcześniejszych badaniach i niedoszacowanie wielkości tłumienia wiremii w czasie.33 Po trzecie, chociaż RCCS ma względny wysokie wskaźniki uczestnictwa w porównaniu z innymi afrykańskimi kohortami populacyjnymi, charakteryzowały się dużą mobilnością wśród uczestników, co zmniejszyło wskaźniki uczestnictwa i działań następczych.34,35 Jednak wskaźniki uczestnictwa wśród osób obecnych w społeczności wzrosły czas i analizy wrażliwości w celu oceny potencjalnego błędu selekcji nie zmieniły naszych wniosków. Po czwarte, nie możemy wykluczyć, że niezmierzone trendy świeckie lub inne potencjalne czynniki zakłócające wyjaśnią spadek częstości zakażeń wirusem HIV. Jednak to badanie obserwacyjne wykazało silny związek czasowy między skalowaniem połączonej strategii zapobiegania HIV a spadkami poziomu populacji w zakresie częstości występowania zakażeń wirusem HIV, a także większą redukcją częstości zakażenia wirusem HIV z większym zasięgiem interwencji. Ważną kwestią jest to, czy nasze szacunki dotyczące zasięgu usług i wyników zachorowalności na HIV mogą zostać uogólnione. Read the rest of this entry »

Terapia indukcyjna i podtrzymująca Ustekinumab w opornej chorobie Leśniowskiego-Crohna AD 2

Filed Under (Uncategorized) by admin on 18-04-2018

0

Ustekinumab, w pełni ludzkie przeciwciało monoklonalne IgG1., blokuje aktywność biologiczną interleukiny-12 i interleukiny-23 poprzez ich wspólną podjednostkę p40 przez hamowanie receptorów dla tych dwóch cytokin na komórkach T, naturalnych komórkach NK i komórkach prezentujących antygen.16 Przeciwciała monoklonalne skierowane przeciwko interleukinie-12/23 p40 wykazały także skuteczność w modelach mysiego zapalenia okrężnicy.17-20 W poprzednim badaniu 2a wykazano, że ustekinumab ma skuteczność u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej chorobą Leśniowskiego-Crohna, szczególnie u pacjentów otrzymujących uprzednio infliksymab. 21 Ustekinumab jest obecnie zatwierdzony w leczeniu łuszczycy plackowatej o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu.
W tym 36-tygodniowym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu fazy 2b, dotyczącym ustekinumabu (obejmującym 8-tygodniową indukcję i 28-tygodniowe fazy podtrzymujące), ocenialiśmy pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej chorobą Leśniowskiego-Crohna, która była oporna na TNF antagoniści.
Metody
Pacjenci
Od października 2008 r. Read the rest of this entry »