skurcz tężcowy


Prąd mięśniowy

Filed Under (Uncategorized) by admin on 05-09-2019

0

Okoliczność, że w danym przypadku, mimo, że prąd odprowadzony do galwanometru może być równie silny jak prąd mięśniowy, na powierzchni jelita nie mamy żadnych różnię poțencyału, podczas gdy w mięśniach je stale obserwujemy, wskazuje, że ten jeden warunek: błona na wpół przepuszczalna, nie wystarcza do wytłumaczenia prądu spoczynkowego mięśnia, nadto fakt, że prąd spoczynkowy mięśnia zmienia się ze zmianą stanu mięśnia: po zaeteryzowaniu lub po zachloroformowaniu bardzo znacznie maleje, w martwym mięśniu prawie znika, a więc, że prąd ten jest zależnym od życia mięśnia i tych zmian, które z życiem są związane wskazuje, że musi być jeszcze inna przyczyna, inne źródło siły elektromotorycznej, które pozostaje w związku z życiem. Specyalna budowa mięśni nasuwa myśl, że być może, drugiem źródłem Jest ten specyalny układ protoplazmy włókienek, dzięki któremu można je sobie wyobrazić jako szereg komór, poprzedzielanych także w poprzecznym kierunku. Hipoteza ta znajduje uzasadnienie następującym fakcie: Jeżeli weźmiemy 3 komory umieszczone w jednym bloku parafinowym, jeżeli w ścianach między pierwszą a drugą, a trzecią zrobimy otwory, następnie otwory te zakleimy zwykłą bibułką, to dwie boczne komory jednym i tym samym słabym roztworem, środkowi zaś zgęszczonym kwasu solnego (np. do bocznych 1/1000 n do środkowych 1/10 n) i jeżeli te boczne komory  za pomocą normalnych lub niepolaryzujących się elektrod, to nie otrzymamy żadnego wychylenia w galwanometrze. I rzeczywiście wychylenia Żadnego w tym przypadku być nie może. Read the rest of this entry »

Jelito

Filed Under (Uncategorized) by admin on 05-09-2019

0

Ażeby się przekonać, że taka półprzeszczalna błonka może uwarunkować powstanie siły elektromotorycznej, możemy postąpić w sposób następujący: Bierzemy cienkie jelito żaby i po usunięciu błony klużowej i dokładnemu przemyciu wodą, jeden koniec podwiązujemy, drugi zaś napełniamy je za pomocą odpowiedniej strzykawki powietrzem. Po wysuszeniu płuczemy je w alkoholu i eterze, ażeby usunąć resztki tłuszczu; po ponownem wysuszeniu wprowadzamy do środka jelita również za pomocą strzykawki grzany roztwór żelatyny 10 lub 15% rozpuszczonej w lub 1/10 n. roztworu żelazosinku potasowego, poczem odpowiedni koniec się podwiąże, Jelito się oczyszcza możliwie od żelazosinku i pozostawiamy w chłodnem miejscu, aż póki żelatyna nie skrzepnie. Następnie przywiązawszy szklany ciężarek do jednego końca jelita i niteczkę do drugiego, przymocowujemy tę ostatnią do jakiegoś poziomego pręta. Nakłuwszy do probówki takiego samego roztworu żelatyny w lub 1/10 n. Read the rest of this entry »

Leczenie w ostrym organicznym nienowotworowym zwezeniu przelyku polega na usunieciu ciala palcem lub szczypczykami

Filed Under (Uncategorized) by admin on 04-09-2019

0

Leczenie w ostrym organicznym nienowotworowym zwężeniu przełyku polega na usunięciu ciała palcem lub szczypczykami. Jeżeli ciało tkwi w piersiowej części przełyku, należy je wydobywać obowiązkowo pod kontrolą wziernika przełykowego. Spychanie ciała ku dołowi jest niedopuszczalne ze względu na możliwość przebicia przełyku. Jeżeli powstaje groźba szybkiego zaduszenia, to wykonywa się natychmiast rozcięcie tchawicy (tracheotomia). Jeżeli próby usunięcia ciała nie odnoszą skutku, uciekamy się do przecięcia przełyku od zewnątrz (oesophagotomia externa ceruicolis), jeżeli ciało znajduje się w szyjnej części przełyku lub w górnej piersiowej, a do otwarcia żołądka (gastrotomia), gdy ciało obce uwięzło w dolnej części przełyku. Read the rest of this entry »

Rokowanie w przewleklym organicznym nienowotworowym zwezeniu przelyku zalezy od przyczyny, która wywolala chorobe oraz rozleglosci i od stopnia zwezenia

Filed Under (Uncategorized) by admin on 03-09-2019

0

Rokowanie w przewlekłym organicznym nienowotworowym zwężeniu przełyku zależy od przyczyny, która wywołała chorobę oraz rozległości i od stopnia zwężenia. Przywrócić całkowitą drożność przełyku w przypadkach zwężenia bliznowatego zazwyczaj nie podobna. Chorzy z czasem umierają przeważnie wskutek wyniszczenia, przedziurawienia przełyku, gruźlicy płuc lub innych powikłań. Leczenie w przewlekłym organicznym nienowotworowym zwężeniu przełyku ma za zadanie: 1) o ile możności usunąć lub zmniejszyć zwężenie, 2) łagodzić dolegliwości zależne od zwężenia, 3) zapobiegać wyniszczeniu chorego. Pierwszemu zadaniu czyni się zadość usuwając ciało obce z przełyku, przy tym zawsze pod kontrolą wziernika, jeżeli ono utkwiło w piersiowej części przełyku, oraz stosując metody specjalne, niekrwawą lub krwawą. Read the rest of this entry »

Objawy

Filed Under (Uncategorized) by admin on 03-09-2019

0

Objawy. Najważniejsżym objawem zespołu . Plummer- Vinsona jest Utrudnienie połykania pokarmów stałych, odczuwanie na poziomie chrząstki pierścieniowatej, zwłaszcza po zmęczeniu. Nie jest ono stałe, często pojawia się okresami, szczególnie na wiosnę, nieraz znika na długo. Prócz utrudnienia połykania chorzy uskarżają się często na ogólne osłabienie, nużenie się i inne dolegliwości, zależne od niedokrwistości. Read the rest of this entry »

ROZSZERZENIE PRZELYKU (DILATATIO OESOPHAGI)

Filed Under (Uncategorized) by admin on 02-09-2019

0

ROZSZERZENIE PRZEŁYKU (DILATATIO OESOPHAGI). Odróżnia się rozszerzenie przełyku ograniczone i rozlane. Rozszerzenie ograniczone (dilatatio oesophagi circumscripta) są to wypuklenia pewnej części przełyku o kształcie workowatym. Rozszerzenia rozlane (dilatatio oeeophaqi diffusa) dotyczą całego obwodu przełyku na pewnej jego przestrzeni. Rozszerzenie ograniczone zwie się także uchyłkiem przełyku (diverticulum oesophagi). Read the rest of this entry »

Terapia indukcyjna i podtrzymująca Ustekinumab w opornej chorobie Leśniowskiego-Crohna AD 6

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Pacjenci, którzy otrzymali odpowiedź na ustekinumab jako terapię indukcyjną (145) i ci, którzy nie mieli odpowiedzi (219), zostali poddani drugiej randomizacji osobno w 8. tygodniu, aby otrzymać podskórne placebo lub 90 mg ustekinumabu jako leczenie podtrzymujące w 8 i 16 tygodniach. Demograficzną i wyjściową charakterystykę choroby tych populacji zestawiono w tabeli S2B w dodatkowym dodatku. Ogółem 336 z 526 pacjentów (63,9%) ukończyło badanie do 36. Read the rest of this entry »

Zapobieganie HIV Zapobieganie zarażeniom HIV w Ugandzie ad 7

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Ocenialiśmy także częstość występowania zakażeń wirusem HIV i ryzyko zakażenia HIV na poziomie indywidualnym w zależności od zakresu ART, rozpowszechnienia epidemii HIV u mężczyzn oraz obrzezania mężczyzn w społeczności zamieszkania uczestników. Analizy te wykazały spadek częstości występowania HIV i niższe ryzyko na poziomie indywidualnym wraz ze wzrostem zasięgu społeczności ART i obrzezaniem mężczyzn oraz malejącą częstością występowania wiremii (ryciny od S10 do S12 w dodatkowym dodatku). Dyskusja
W tym badaniu częstość występowania zakażeń wirusem HIV zmniejszyła się znacznie wraz ze wzrostem skali łączonej strategii profilaktyki HIV, która dostarcza empirycznych dowodów na to, że wysiłki w zakresie kontroli HIV mogą mieć znaczny wpływ na poziom populacji. Spadek częstości zakażeń wirusem HIV był prawdopodobnie spowodowany zwiększeniem skali stosowania ART i obrzezaniem mężczyzn, chociaż mogło również mieć miejsce zmniejszenie aktywności seksualnej w późnym okresie dojrzewania. Częstość występowania wirusa HIV zmniejszyła się w mniejszym stopniu wśród kobiet niż wśród mężczyzn, co sugeruje, że połączenie bezpośrednich skutków obrzezania mężczyzn i pośrednich skutków stosowania ART u kobiet przyniosło różnorakie korzyści mężczyznom. Read the rest of this entry »

Chirurg Ilość i operacyjna śmiertelność w Stanach Zjednoczonych cd

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Ponieważ w przypadku niektórych zabiegów znaczna część zgonów spowodowanych operacją przed wypisaniem krwi wystąpiła ponad 30 dni po operacji, 30-dniowa śmiertelność nie odzwierciedlałaby właściwie rzeczywistej umieralności operacyjnej. Aby scharakteryzować objętość, najpierw ustaliliśmy średnią liczbę procedur, które każdy szpital i każdy chirurg przeprowadzał na pacjentach Medicare podczas każdego z tych dwóch lat. Aby nasze oszacowania wielkości były łatwiejsze do interpretacji, oszacowaliśmy całkowite wolumeny (wszystkie płatne), korzystając z danych z ogólnokrajowej próbki szpitalnej z 1997 roku. Podobnie jak w naszych poprzednich badaniach 5, ustaliliśmy odsetek pacjentów poddawanych każdej procedurze, którzy byli objęci Medicare – który wahał się od 49 procent w przypadku przełyku do 75 procent w przypadku endarterektomii tętnic szyjnych – i podzielił objętość obserwowanego leczenia każdego z dostawców (całkowita liczba każdego rodzaju procedury przeprowadzonej na pacjentach Medicare) w tych proporcjach właściwych dla danego postępowania. Mimo że objętość została oceniona jako zmienna ciągła (przekształcona logicznie) w ocenie istotności statystycznej, stworzyliśmy także zmienne kategoryczne dla objętości, ustalając rankingi dostawców w celu zwiększenia szacowanej całkowitej objętości i wybierając punkty odcięcia, które najściślej sortowały pacjentów na trzy równomiernie grupy o niskiej, średniej i dużej objętości. Read the rest of this entry »

Uchylki z pociagania wywoluja nader rzadko objawy podraznienia, a tym bardziej zwezenia, pokarmy bowiem w nich nie zatrzymuja sie, a to wskutek ich przebiegu od dolu ku górze

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Uchyłki z pociągania wywołują nader rzadko objawy podrażnienia, a tym bardziej zwężenia, pokarmy bowiem w nich nie zatrzymują się, a to wskutek ich przebiegu od dołu ku górze. Główne ich znaczenie polega na możliwości powikłań dołączających się do ich przedziurawienia się (ropne zapalenie śródpiersia, płuc i innych narządów). Wobec braku cechujących objawów uchyłki z pociągania rozpoznaje. się zwykle dopiero na sekcji. 3. Read the rest of this entry »

skurcz tężcowy - Artykuly w temacie