Czas na leczenie i śmiertelność w trakcie obowiązkowej pomocy doraźnej dla sepsy cd

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Przepisy te pozwoliły szpitalom na elastyczność w zakresie identyfikacji przypadków w celu ułatwienia powszechnego przyjęcia. Sprawy nie zostały zidentyfikowane za pomocą Trzeciego Międzynarodowego Definicji Konsensusu dla Sepsy i Szoku Szokowego (Sepsis-3), ponieważ definicje te zostały ujawnione po wdrożeniu regulaminu, 10 i nie było możliwe stosowanie orzeczeń post hoc. Ponad 98% pacjentów z danymi wprowadzonymi do bazy danych zostało potwierdzonych jako pacjenci z ciężką sepsą lub wstrząsem septycznym podczas audytu ręcznego (tabela S2 w dodatkowym dodatku). Przypadki, które zostały błędnie wprowadzone, mogłyby zostać usunięte przez szpitale. Zmienne
Głównym rezultatem była śmiertelność wewnątrzszpitalna. Read the rest of this entry »

Abirateron na raka prostaty nie był uprzednio leczony hormonalnie cd

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Pacjenci byli przeznaczeni do leczenia długotrwałym ADT, który rozpoczął się nie dłużej niż 12 tygodni przed randomizacją. Nie było ograniczeń wiekowych. Pacjenci z klinicznie istotnymi chorobami sercowo-naczyniowymi (np. Ciężka dławica piersiowa, niedawno przebytym zawałem mięśnia sercowego lub w przeszłości niewydolność serca) zostali wykluczeni. Nadzór i postępowanie kontrolne
Badanie zostało sponsorowane przez brytyjską Radę ds. Read the rest of this entry »

Zanieczyszczenie powietrza i śmiertelność w populacji Medicare cd

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Analiza statystyczna
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka kohortowa oraz zmienne środowiskowe i meteorologiczne. Dopasowujemy dwu-zanieczyszczający model proporcjonalnego hazardu Coxa z uogólnionym równaniem szacunkowym w celu uwzględnienia korelacji między kodami ZIP.22. W ten sposób ryzyko śmierci od dowolnego przyczyna związana z długotrwałą ekspozycją na PM2,5 była zawsze dostosowywana do długotrwałej ekspozycji na ozon, a ryzyko śmierci z jakiejkolwiek przyczyny związanej z długotrwałą ekspozycją na ozon było zawsze korygowane w przypadku długotrwałego narażenia na PM2.5 , o ile nie zaznaczono inaczej. Read the rest of this entry »

Zanieczyszczenie powietrza i śmiertelność w populacji Medicare ad

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Zastosowaliśmy analizę przeżycia w celu oszacowania ryzyka zgonu z dowolnej przyczyny związanej z długotrwałym narażeniem (średnia roczna) na stężenia PM2,5 mniejsze niż aktualny roczny krajowy standard jakości powietrza atmosferycznego (NAAQS) wynoszący 12 .g na metr sześcienny i stężenia ozonu poniżej 50 części na miliard (ppb). Analizy podgrup przeprowadzono w celu zidentyfikowania populacji o wyższym lub niższym poziomie ryzyka śmierci związanej z zanieczyszczeniem z dowolnej przyczyny. Metody
Dane dotyczące śmiertelności
Otrzymaliśmy plik mianownika beneficjenta Medicare od Centers for Medicare i Medicaid Services, który zawiera informacje o wszystkich osobach w Stanach Zjednoczonych objętych Medicare i ponad 96% populacji w wieku 65 lat lub starszych. Zbudowaliśmy otwartą kohortę, składającą się ze wszystkich beneficjentów w tej grupie wiekowej w kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych od 2000 do 2012 roku, z wynikiem śmiertelności ogólnej. Dla każdego beneficjenta wyodrębniliśmy datę śmierci (do 31 grudnia 2012 r.), Wiek w roku wejścia do Medicare, rok wjazdu, płeć, rasę, kod pocztowy zamieszkania i uprawnienia Medicaid (wskaźnik niskiego statusu socjoekonomicznego) . Read the rest of this entry »