Elektryczność

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-08-2016

0

We wszystkich tych przypadkach, jeżeli odległość cewki drugiej od pierwszej jest dość nieznaczna, tak, że prąd indukcyjny, który mógłby powstać przy zamknięciu obu biegunów cewki indukcyjnej, byłby znacznej siły, otrzymamy stan czynny nerwu. Ostatnia kombinacya doświadczenia poucza, Że mamy tu do czynienia wprost ze zjawiskiem influencyi, wskutek bowiem pewnej wysokości potencyonału elektryczność na przewodniku o znacznej powierzchni, połączonym z biegunem przyrządu indukcyjnego, oddziaływa na drugi przewodnik, który znajduje się w pewnej od niego odległości i wywołuje w nim wskutek influencyi zmiany w rozmieszczeniu elektryczności statycznej. Zmiana ta z kolei wskutek połączenia z nerwem oddziaływa także na nerw.

Widzimy więc, że elektryczność nie tylko w postaci prądu może działać na nerw jako bodziec, ale również wszelkie zmiany w natężeniu elektryczności w samym nerwie mogą być przyczyną stanu czynnego. Ze w tych doświadczeniach rzeczywiście mamy do czynienia z influencyą, można się bardzo łatwo przekonać, używając zamiast nerwu wprost telefonu. Najprostszy sposób doświadczenia jest następujący : Oba bieguny cewki indukcyjnej odprowadzamy do zwykłego klucza du Bois-Reymonda, który zostaje otwarty; prąd stały stale się przerywa w cewce pierwotnej ; odległość cewki drugiej od pierwszej musi być względnie dość nieznaczna; jeden z asystentów przykłada telefon do ucha, drugi zaś stojąc obok badacza dotyka wilgotnym palcem jednego z biegunów klucza du Bois-Reymonda, przytem w telefonie żaden dźwięk nie powstaje. Jeżeli następnie sam badacz zapomoeą wilgotnego palca dotyka jednego z biegunów telefonu, w telefonie powstaje ton, odpowiadający ilości przerw cewce pierwotnej. Ton w telefonie jest tem silniejszy przy jednej i tej samej odległości cewek, im badacz sam znajduje się bliżej asystenta, który dotyka klucza du Bois Reymonda, W miarę odsuwania się badacza od asystenta, ton w telefonie słabnie, a w pewnej odleglosci zupełnie znika. Zastosowanie telefonu do badania tego zjawiska daje możność z jednej strony oceniać stopień wahań w napięciu elektryczności, wśród pewnych warunków, z drugiej świadczy, że rzeczywiście mamy tu do czynienia tylko z influencyą, ponieważ podobnie jak i wszystkie zjawiska influencyi zjawisko to słabnie w miarę wzrastania odległości od pierwotnego źródła [hasła pokrewne: rutinoscorbin forum, stomatolog gdańsk, podpaski czy tampony ]

W gruncie przeczy i przy jednobiegunowe podrażnieniu mamy do czynienia z ruchem elektryczności, który powstaje w przewodnikach wskutek przenoszenia się elektryczności dodatniej lub ujemnej. Oczywiście, że przez każdy przekrój przewodnika, którego pewną część stanowi także w opisanych doświadczeniach nerw, musi przepływać pewna ilość elektryczności; ilość ta jest tem większa, im większą pojemność elektryczną przedstawia organ połączony z nerwem. Dlatego też łatwiej wywołać skutek drażniąc jednym biegunem, gdy nerw jest połączony z łapką, niż, gdy z samym tylko mięśniem, a jeszcze łatwiej, gdy z całą żabą. W rzeczywistości więc zjawisko jednobiegunowego działania prądu niczem się nie różni od działania prądów stałych, indukcyjnych lub rozbrojeń kondensatora przy zupełnem zamknięciu łańcucha.

Jednobiegunowe działanie prądów indukcyjnych

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-08-2016

0

Dotychczas we wszystkich doświadczeniach, w których do podrażnienia używaliśmy prądów stałych lub indukcyjnych, nerw lub mięsień odgrywał rolę przewodnika zamykającego dwa końce łańcucha, w którym prąd przebiegał. Widzieliśmy, że przytem zachodzą zmiany w okolicy bieguna jednego i drugiego i że zmiany te przyczyną nie tylko powstającej różnicy pobudliwości w dwóch miejscach nerwu, ale zarazem i przyczyną stanu czynnego. który zawsze wychodzi miejsca podniesionej pobudliwości. Jednak w doświadczeniach swych Du Bois-Reymond spostrzegł, że nerw może być podrażniony i w inny sposób, mianowicie za pomocą tylko jednego bieguna, szezególnie, jeżeli mamy prądy indukcyjne. Najłatwiej doświadczenie to możemy przeprowadzić, jeżeli nerw połączymy z jednym biegunem cewki indukcyjnej i przewodniku tym umieścimy także klucz, za pomocą którego możemy go (przewodnik) zamykać lub otwierać, drugi zaś biegun cewki indukcyjnej odprowadzamy wprost do ziemi. Jeżeli teraz w cewce pierwszej będziemy przerywali prąd, to chociaż cewka druga nie jest zamknięta i prądy w niej nie powstają, jednakże przy każdem zamknięciu klucza w przewodniku łączącym jeden biegun cewki z nerwem otrzymamy podrażnienie nerwu i skurcz mięśnia, jeżeli działamy na nerw ruchowy.Możemy połączenie to ustawić też odwrotnie, t. j. łącznik idący od jednego bieguna cewki indukcyjnej przeprowadzić do nerwu, a od mięśnia lub nerwu w pewnej odległości odprowadzić go do ziemi. Il Również i teraz przy każdem zamknięciu klucza, jeżeli w cewce pierwszej prąd zostaje przerywany, a odległość cewki indukcyjnej jest nieznaczną, otrzymamy skurcz, a nawet w tym przypadku skurcz powstaje daleko łatwiej, aniżeli w pierwszym. Dalsze badania tego zjawiska wykazały, że nie jest rzeczą konieczną nawet bezpośrednie połączenie cewki indukcyjnej z nerwami lub preparatem- nerwo-mięśniowym, lecz, że można podrażnić nerw z równym skutkiem i bez takiego połączenia, jeżeli tylko oba bieguny cewki indukcyjnej są umieszczone w bliskiej odległości od siebie i jeżeli jeden z nich kończy się w przewodniku o wielkiej powierzchni, jakimi są np. duża butelka lejdejska, kondensator lub wprost ustawione na szklanej podstawie metaliczne naczynie, np. gazometr i t, p. Jeżeli nerw połączymy z Innym przewodnikiem, który nie zostaje w żadnym związku z przewodnikami prądu indukcyjnego, lecz kończy się również w drugiej butelce lejdejskiej lub w drugim gazometrze, znajdującymi się w bliskiej odległości od podobnych przedmiotów, połączonych z jednym z biegunów cewki indukcyjnej, to przy każdem zamknięciu tego łącznika podczas przerywania prądu w cewce pierwotnej. otrzymujemy skurcz mięśnia. Doświadczenie to można jeszcze w ten sposób wykonać, że zamiast drugiego przewodnika o znacznej powierzchni sam badacz, znajdujące się w bliskiej odległości od przewodnika, złączonego z jednym z biegunów cewki indukcyjnej, dotyka się wilgotnym palcem nerwu lub drutu, który połączony jest z nerwem. [hasła pokrewne: rutinoscorbin forum, stomatolog gdańsk, podpaski czy tampony ]