Czas na leczenie i śmiertelność w trakcie obowiązkowej pomocy doraźnej dla sepsy

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

W 2013 r. Nowy Jork zaczął wymagać od szpitali przestrzegania protokołów wczesnej identyfikacji i leczenia sepsy. Jednak kontrowersje budzi to, czy szybsze leczenie sepsy poprawia wyniki u pacjentów. Metody
Przeanalizowaliśmy dane od pacjentów z posocznicą i wstrząsem septycznym, które zgłoszono Departamentowi Zdrowia stanu Nowy Jork od kwietnia 2014 r. Do 30 czerwca 2016 r. Read the rest of this entry »

Abirateron na raka prostaty nie był uprzednio leczony hormonalnie ad 8

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Zastosowanie abirateronu w nawrocie u pacjentów, którzy otrzymywali abirateron jako leczenie podstawowe, było niższe u pacjentów w grupie skojarzonej niż u pacjentów z grupą samą ADT; pacjenci w grupie skojarzonej mogli kontynuować abirateron poza pierwszym wystąpieniem progresji radiologicznej, klinicznej lub PSA, aż do osiągnięcia wszystkich trzech typów progresji zdefiniowanych przez protokół. Częstość stosowania docetakselu była proporcjonalnie wyższa w grupie złożonej niż w grupie leczonej ADT. Ponieważ 1471 mężczyzn (77%) w tym porównaniu pozostaje przy życiu, dane te będą ewoluować wraz z upływem czasu, ponieważ więcej pacjentów ma nawrót choroby i otrzymuje dalsze leczenie. Dyskusja
STAMPEDE to wieloetapowy, wielostopniowy protokół badań platformowych, badający skuteczność dodatkowej terapii w momencie rozpoczęcia pierwotnego ADT u mężczyzn z nowo rozpoznaną, miejscowo zaawansowaną lub przerzutową chorobą lub u pacjentów z nawracającą chorobą i złymi cechami prognostycznymi. Jest to szóste porównanie w badaniu, dla którego podajemy dane dotyczące przeżycia15,16,24-27 i pierwsze porównanie włączone po rozpoczęciu próby.22
Zastosowanie ADT z abirateronem i prednizolonem w porównaniu z samym ADT wiązało się ze względną poprawą w stosunku do czasu leczenia o 71%, co przełożyło się na 37% różnicę w całkowitym przeżyciu. Read the rest of this entry »

Zanieczyszczenie powietrza i śmiertelność w populacji Medicare ad 6

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Jednak roszczenia Medicare nie obejmują obszernych danych na poziomie indywidualnym dotyczących behawioralnych czynników ryzyka, takich jak palenie tytoniu i dochody, które mogą być ważnymi czynnikami zakłócającymi. Mimo to, nasza analiza podpróbki MCBS (Tabela S6 w dodatkowym dodatku) zwiększyła nasz poziom pewności, że niezdolność do dostosowania się do tych czynników ryzyka na poziomie indywidualnym w kohorcie Medicare nie doprowadziła do stronniczych wyników (sekcja 5 w dodatkowym dodatku ). W innym badaniu przeanalizowaliśmy podobną podpróbkę Medicare ze szczegółowymi danymi na temat indywidualnego poziomu palenia, BMI i wielu innych potencjalnych czynników zakłócających związanych z roszczeniami Medicare23. W tej analizie stwierdziliśmy, że dla śmiertelności i hospitalizacji ryzyko narażenia na PM2 .5 nie były wrażliwe na dodatkową kontrolę zmiennych jednostkowych, które nie były dostępne w całej populacji Medicare. Stwierdziliśmy również, że nasze wyniki były solidne, gdy wyłączyliśmy indywidualne i ekologiczne współzmienne z głównej analizy (rys. Read the rest of this entry »

Zapobieganie HIV Zapobieganie zarażeniom HIV w Ugandzie ad 8

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Niemniej jednak staraliśmy się rozwiązać ten problem empirycznie, oceniając osobno tendencje zachorowalności na HIV wśród mężczyzn i kobiet oraz wśród nieobrzezanych i obrzezanych mężczyzn. Poprzednie matematyczne studia modelowania zasugerowały, że są znaczne, długoterminowe, pośrednie skutki męskiego obrzezania na częstości zarażenia HIV zarówno wśród kobiet partnerów i wśród nieobrzezanych mężczyzn; jednak te pośrednie korzyści prawdopodobnie nie zostaną osiągnięte, dopóki co najmniej dekada po wystąpieniu HIV nie zmniejszy się w wyniku bezpośrednich skutków obrzezania mężczyzn.31 W związku z tym znaczące zmniejszenie częstości zakażeń wirusem HIV wśród kobiet i nieobrzezanych mężczyzn które zaobserwowano w tym badaniu prawdopodobnie wynikają z wpływu na populację HIV częstości występowania wzrostu zakresu ART w miarę upływu czasu. Największe spadki zachorowalności na HIV obserwowano wśród mężczyzn obrzezanych – prawie dwa razy więcej niż w przypadku mężczyzn nieobrzezanych – prawdopodobnie dlatego, że obrzezani mężczyźni czerpią korzyści z bezpośredniego ochronnego wpływu obrzezania mężczyzn, a także z pośredniego wpływu partnerów płci żeńskiej za pomocą ART. Dla porównania, spadek zachorowalności na zakażenie wirusem HIV wśród kobiet i nieobrzezanych mężczyzn był bardziej umiarkowany, prawdopodobnie dlatego, że osoby te czerpią korzyści w dużej mierze ze zmniejszonej ekspozycji, jaką zapewnia stosowanie ART przez zakażonych partnerów. Odsetek osób, które stosowały ART był niższy wśród mężczyzn zakażonych HIV niż wśród kobiet zakażonych wirusem HIV, co dodatkowo zmniejszyłoby korzyści dla kobiet. Read the rest of this entry »