Zanieczyszczenie powietrza i śmiertelność w populacji Medicare ad 5

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Analizy podgrup przeprowadzono w pierwszej kolejności ograniczając populację (np. Biorąc pod uwagę tylko zarejestrowanych mężczyzn). Ta sama analiza dwóch zanieczyszczeń (główna analiza) została następnie zastosowana do każdej podgrupy. Wyniki liczbowe przedstawiono w tabelach S3 i S4 w dodatkowym dodatku. Linie przerywane wskazują szacowany współczynnik ryzyka dla całej populacji. Read the rest of this entry »

Zapobieganie HIV Zapobieganie zarażeniom HIV w Ugandzie czesc 4

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Najczęstszymi przyczynami utraty aktywności były migracje z badanych społeczności (42 do 63% strat) oraz podróże do pracy lub szkoły (od 25 do 33% strat). Wskaźniki uczestnictwa i obserwacji były znacznie niższe wśród osób młodszych niż wśród osób starszych, wśród mężczyzn niż wśród kobiet oraz wśród osób mieszkających w centrach handlowych niż wśród osób żyjących w społecznościach rolniczych, ale te stowarzyszenia były stabilne w czasie. Osoby z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi były nieco bardziej narażone na utratę w wyniku obserwacji niż osoby o niskim ryzyku zachowań seksualnych, ale związek ten był również stały w czasie (rys. S2 do S4 w Dodatku uzupełniającym). Średnia stopa wzrostu populacji w analizowanym okresie, liczona od populacji rezydentów objętych spisami gospodarstw domowych, niezależnie od wieku, wynosiła 3,4% rocznie (95% CI, 3,2-6,6). Read the rest of this entry »

Zapobieganie HIV Zapobieganie zarażeniom HIV w Ugandzie

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Aby ocenić wpływ strategii skojarzonej na zapobieganie ludzkiemu wirusowi niedoboru odporności (HIV) na występowanie zakażeń wirusem HIV, przeanalizowaliśmy związek pomiędzy występowaniem HIV a zwiększeniem skali terapii przeciwretrowirusowej (ART) i medycznym obrzezaniem mężczyzn w Rakai , Uganda. Badano również zmiany w supresji wirusa i zachowań seksualnych na poziomie populacji. Metody
W latach 1999-2016 zebrano dane z 30 społeczności z 12 ankiet w Kohortowym badaniu kohortowym Rakai, otwartej, populacyjnej kohorty osób w wieku od 15 do 49 lat. Oceniliśmy tendencje w częstości występowania wirusa HIV na podstawie obserwowanych danych dotyczących serokonwersji, zgłaszanego przez uczestników stosowania ART, zgłaszanego przez uczestników obrzezania mężczyzn, tłumienia wirusa i zachowań seksualnych.
Wyniki
W sumie 33 937 uczestników badania dostarczyło 103 001 wizyt osobo- wych. Read the rest of this entry »

Terapia indukcyjna i podtrzymująca Ustekinumab w opornej chorobie Leśniowskiego-Crohna

Filed Under (Uncategorized) by admin on 18-04-2018

0

U pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna skuteczność ustekinumabu, ludzkiego monoklonalnego przeciwciała przeciwko interleukinie-12 i interleukinie-23, jest nieznana. Metody
Oceniliśmy ustekinumab u dorosłych z umiarkowaną do ciężkiej chorobą Leśniowskiego-Crohna, która była oporna na leczenie czynnika martwicy nowotworu (TNF). Podczas indukcji 526 pacjentów zostało losowo przydzielonych do otrzymywania dożylnego ustekinumabu (w dawce 1, 3 lub 6 mg na kilogram masy ciała) lub placebo w 0. tygodniu. Read the rest of this entry »