medicare mińsk


Powstaja te uchylki u osób z uposledzona w tym miejscu sila miesniowa

Filed Under (Uncategorized) by admin on 02-09-2019

0

Powstają te uchyłki u osób z upośledzoną w tym miejscu siłą mięśniową. Przyczyna takiego stanu może być wrodzona lub nabyta w zależności od czynników nerwowych, zakażenia (błonica, dur i in. ) itp. Znaczny ucisk pokarmami, zwłaszcza u osób z wolem lub u noszących wąskie kołnierzyki, może także przyczynić się do powstania uchyłka przełykowego. Uchyłki gardłowo-przełykowe spotyka się prawie wyłącznie u osób starszych, powyżej 40 roku życia. Read the rest of this entry »

W miare powiekszania sie uchylek wypukla sie w postaci guza w dolnej czesci szyi, przewaznie po lewej jej stronie

Filed Under (Uncategorized) by admin on 02-09-2019

0

W miarę powiększania się uchyłek wypukla się w postaci guza w dolnej części szyi, przeważnie po lewej jej stronie. Wypuklenie znika po opróżnieniu uchyłka i znowu się pojawia, gdy uchyłek się wypełni pokarmem. Wypuklający się guz jest zwykle miękki, sprężysty, czasami w jego obrębie stwierdza się rzekome chełbotanie (fluctuatio spuria). Odgłos opukowy w miejscu wypuklenia jest stłumiony, a w razie domieszki powietrza przytłumiono-bębenkowy. Osłuchiwaniem stwierdza się podczas połykania niekiedy samej nawet tylko śliny szmery glukające, jeżeli uchyłek zawiera powietrze i pokarm płynny. Read the rest of this entry »

Terapia indukcyjna i podtrzymująca Ustekinumab w opornej chorobie Leśniowskiego-Crohna

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

U pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna skuteczność ustekinumabu, ludzkiego monoklonalnego przeciwciała przeciwko interleukinie-12 i interleukinie-23, jest nieznana. Metody
Oceniliśmy ustekinumab u dorosłych z umiarkowaną do ciężkiej chorobą Leśniowskiego-Crohna, która była oporna na leczenie czynnika martwicy nowotworu (TNF). Podczas indukcji 526 pacjentów zostało losowo przydzielonych do otrzymywania dożylnego ustekinumabu (w dawce 1, 3 lub 6 mg na kilogram masy ciała) lub placebo w 0. tygodniu. Read the rest of this entry »

Zanieczyszczenie powietrza i śmiertelność w populacji Medicare ad 5

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Analizy podgrup przeprowadzono w pierwszej kolejności ograniczając populację (np. Biorąc pod uwagę tylko zarejestrowanych mężczyzn). Ta sama analiza dwóch zanieczyszczeń (główna analiza) została następnie zastosowana do każdej podgrupy. Wyniki liczbowe przedstawiono w tabelach S3 i S4 w dodatkowym dodatku. Linie przerywane wskazują szacowany współczynnik ryzyka dla całej populacji. Read the rest of this entry »

Zapobieganie HIV Zapobieganie zarażeniom HIV w Ugandzie czesc 4

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Najczęstszymi przyczynami utraty aktywności były migracje z badanych społeczności (42 do 63% strat) oraz podróże do pracy lub szkoły (od 25 do 33% strat). Wskaźniki uczestnictwa i obserwacji były znacznie niższe wśród osób młodszych niż wśród osób starszych, wśród mężczyzn niż wśród kobiet oraz wśród osób mieszkających w centrach handlowych niż wśród osób żyjących w społecznościach rolniczych, ale te stowarzyszenia były stabilne w czasie. Osoby z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi były nieco bardziej narażone na utratę w wyniku obserwacji niż osoby o niskim ryzyku zachowań seksualnych, ale związek ten był również stały w czasie (rys. S2 do S4 w Dodatku uzupełniającym). Średnia stopa wzrostu populacji w analizowanym okresie, liczona od populacji rezydentów objętych spisami gospodarstw domowych, niezależnie od wieku, wynosiła 3,4% rocznie (95% CI, 3,2-6,6). Read the rest of this entry »

Zapobieganie HIV Zapobieganie zarażeniom HIV w Ugandzie

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Aby ocenić wpływ strategii skojarzonej na zapobieganie ludzkiemu wirusowi niedoboru odporności (HIV) na występowanie zakażeń wirusem HIV, przeanalizowaliśmy związek pomiędzy występowaniem HIV a zwiększeniem skali terapii przeciwretrowirusowej (ART) i medycznym obrzezaniem mężczyzn w Rakai , Uganda. Badano również zmiany w supresji wirusa i zachowań seksualnych na poziomie populacji. Metody
W latach 1999-2016 zebrano dane z 30 społeczności z 12 ankiet w Kohortowym badaniu kohortowym Rakai, otwartej, populacyjnej kohorty osób w wieku od 15 do 49 lat. Oceniliśmy tendencje w częstości występowania wirusa HIV na podstawie obserwowanych danych dotyczących serokonwersji, zgłaszanego przez uczestników stosowania ART, zgłaszanego przez uczestników obrzezania mężczyzn, tłumienia wirusa i zachowań seksualnych.
Wyniki
W sumie 33 937 uczestników badania dostarczyło 103 001 wizyt osobo- wych. Read the rest of this entry »

Chirurg Ilość i operacyjna śmiertelność w Stanach Zjednoczonych ad 5

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Pacjenci otrzymujący opiekę od chirurdzy o małej objętości byli bardziej prawdopodobne, że są czarni i nie przyjęli ich do szpitala. Ogólnie jednak nie było klinicznie istotnych różnic w przewidywanych wskaźnikach umieralności w zależności od objętości chirurga. Ryc. 1. Ryc. Read the rest of this entry »

Chirurg Ilość i operacyjna śmiertelność w Stanach Zjednoczonych cd

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Ponieważ w przypadku niektórych zabiegów znaczna część zgonów spowodowanych operacją przed wypisaniem krwi wystąpiła ponad 30 dni po operacji, 30-dniowa śmiertelność nie odzwierciedlałaby właściwie rzeczywistej umieralności operacyjnej. Aby scharakteryzować objętość, najpierw ustaliliśmy średnią liczbę procedur, które każdy szpital i każdy chirurg przeprowadzał na pacjentach Medicare podczas każdego z tych dwóch lat. Aby nasze oszacowania wielkości były łatwiejsze do interpretacji, oszacowaliśmy całkowite wolumeny (wszystkie płatne), korzystając z danych z ogólnokrajowej próbki szpitalnej z 1997 roku. Podobnie jak w naszych poprzednich badaniach 5, ustaliliśmy odsetek pacjentów poddawanych każdej procedurze, którzy byli objęci Medicare – który wahał się od 49 procent w przypadku przełyku do 75 procent w przypadku endarterektomii tętnic szyjnych – i podzielił objętość obserwowanego leczenia każdego z dostawców (całkowita liczba każdego rodzaju procedury przeprowadzonej na pacjentach Medicare) w tych proporcjach właściwych dla danego postępowania. Mimo że objętość została oceniona jako zmienna ciągła (przekształcona logicznie) w ocenie istotności statystycznej, stworzyliśmy także zmienne kategoryczne dla objętości, ustalając rankingi dostawców w celu zwiększenia szacowanej całkowitej objętości i wybierając punkty odcięcia, które najściślej sortowały pacjentów na trzy równomiernie grupy o niskiej, średniej i dużej objętości. Read the rest of this entry »

medicare mińsk - Artykuly w temacie