dieta świętej hildegardy


„Kosmetyki i reszta świata”

Filed Under (Uncategorized) by admin on 15-09-2019

0

Kosmetyki dla każdego z nas oznaczają coś innego. Są tacy ludzie, którzy bez nałożenia makijażu nigdzie nie wychodzą z domu. Nawet nie wyrzucą śmieci, jeśli nie będą pomalowani. Wszyscy myślą, że kosmetyki służą do pielęgnacji naszego ciała, a tak naprawdę to tylko chemia (cała tablica Mendelejewa), która jest schowana w tych pięknych pudełkach i perfumach. Za czasów naszych dziadków kosmetyki nie odgrywały tak dużej roli jak teraz, a i tak ludzie się kochali i normalnie żyli. Read the rest of this entry »

Stosunek stanu Czynnego do siły podniety

Filed Under (Uncategorized) by admin on 09-09-2019

0

Mimo tych wszystkich badań niepodobna jednak stanowczo orzec, czy te ostatnie zjawiska zależą od różnicy pobudliwości nerwów, ezy też wprost od tego, że stan czynny w nerwach w miarę przesuwania się, podobnie jak wszelki ruch fizyczny, słabnie. Ostatnie przypuszczenie jest rzeczywiście bardziej prawdopodobne, a to ze względu, że nasamprzód w budowie rozmaitych odcinków nerwów nie znajdujemy żadnej różnicy, któraby nam za taką różnicą pobudliwości przemawiała, a powtóre, że podczas badania zmian elektrycznych, które towarzyszą czynności nerwowej, tj. wówczas badania tak zwanego wahania wstecznego (du Bois-Reymond), wśród jednostajnych pod każdym względem warunków otrzymujemy zmiany tem znaczniejsze, im bliżej miejsca, od którego odprowadzamy prąd, drażnimy nerw, i tem słabsze, na większą drogę do przebycia ma stan czynny w nerwie. Za takiem tłumaczeniem wyżej podanych zjawisk przemawiają także i badania nad nerwami dośrodkowymi, które wykazują, że odruch, t. j. Read the rest of this entry »

Pobudzanie nerwów

Filed Under (Uncategorized) by admin on 09-09-2019

0

Ponieważ jednak ścisłej zależności pomiędzy długością nerwu a wzrastaniem stanu czynnego wykazać się nie udało, przeto charakter tego wzmagania się porównano ze wzrostem spadającej lawiny. Dalsze badania nerwów wyciętych żaby wykazały, że wogóle pobudliwość ich na całej przestrzeni od rdzenia aż do mięśni nie jest stałą i że przedstawia pewne wahania, a mianowicie w pierwszej chwili po wycięciu stopniowo się zwiększa na całej przestrzeni, następnie zaczyna się obniżać, począwszy od miejsca przecięcia, po pewnym czasie zupełnie znika i nerw całkowicie obumiera (Heidenhain, Rosenthal) zą takie obumieranie nerwu rozpoczyna się od miejsca przecięcia i posuwa się stopniowo w kierunku mięśnia. Dalej wykazano, że każde przecięeie nerwu bezpośrednio podnosi pobudliwość przede wszystkiem okolicy obok przecięcia położonej, a następnie na całej przestrzeni, Stąd powstała  ezy owe różnice pobudliwości dalszych i bliższych odcinków nerwu nie zależą od warunków nieprawidłowych, w których nerw po wycięciu się znajduje i czy pobudliw046 nerwów zupełnie nieuszkodzonych zachowuje się tak samo. Wszystkie badania, które w celu rozstrzygnięcia tego pytania były przedsiębrane, wykonywano prawie bez wyjątku na nerwach kulszowych żaby; wykazały one, że zmiany w pobudliwości nerwów możliwie nieuszkodzonych nie przedstawiają tej prawidlowości, którą zaznaczali niektórzy z autorów lecz że przeciwnie jakkolwiek pobudliwość nerwów wogóle jest niejednostajna, t0 jednakże wahania w niej spotykamy tak w górnych, jako też w dolnych odcinkach. Okolice zwiększonej pobudliwości odpowiadały prawie zawsze tym punktom, w których od nerwu kulszowego żaby odchodzą, gałązki do leżących obok mięśni, szczególnie, jeżeli te gałązki były przecięte. Read the rest of this entry »

Pobudliwość rozmaitych nerwów i rozmaitych miejsc tego samego nerwu

Filed Under (Uncategorized) by admin on 09-09-2019

0

Wszystkie te doświadczenia przeważnie były dokonywane na nerwach ruchowych, jakkolwiek istnieją także spostrzeżenia i na nerwach dośrodkowych, jak np. doświadczenia Eekhardta, w których autor za pomocą chemicznych podrażnień nerwów dośrodkowych lub korzonków tylnych wywoływał odruchy. Działanie na nerwy dośrodkowe nieco bliżej zbadał Sieczenow i wykazał, że wodnik potasu, sodu, zgęszczone kwasy i rozczyny soli obojętnych tylko w pierwszej chwili działania wywołują odruchy, w dalszem zaś działaniu je tamują. Ponieważ nerwy, jak widzieliśmy, kończą się w rozmaitych narządach i o stanie czynnym nerwów sądzimy na podstawie czynności tych narządów, przeto podczas badań pobudliwości rozmaitych nerwów musielibyśmy brać w rachubę i porównywać z sobą czynności tych narządów. Wobec tego, że czynności te są bardzo rozmaite, jak np. Read the rest of this entry »

Prądy elektrotoniczne

Filed Under (Uncategorized) by admin on 08-09-2019

0

Jeżeli przez nerw, połączony z galwanometrem za pośrednictwem elektrod nie polaryzujących się, przeprowadzimy prąd od jednego lub kilku stosów, to po każdem zamknięciu prądu galwanicznego prąd własny nerwu ulega zmianie zależnej od kierunku prądu galwanicznego, a mianowicie jeżeli kierunek tego ostatniego jest jednakowy z prądem własnym nerwu, to prąd nerwu wzrasta, jeżeli odwrotny, to maleje. Jeżeli prąd nerwy przedtem skompensował to każde zamknięcie prądu galwan wykazuje, jakby powstawanie nowego prądu nie tylko obok biegunów, doprowadzających prąd galw., ale i w całej dalszej przestrzeni nerwu. Prąd ten zwykle ma kierunek prądu galwan. Ten nowy prąd, powstający w nerwie pod wpływem prądu galwan. nazwał du Bois-Reymond prądem elektrotonicznym. Read the rest of this entry »

Doświadczenie Ęgrnstgina

Filed Under (Uncategorized) by admin on 08-09-2019

0

Ęgrnstgin przeprowadzał podobne doświadczenia w inny sposób i stwierdził, że z jednej strony nerw w rzeczywistości może znużony, z drugiej zaś, że znużenie to występuje znacznie wolniej aniżeli w mięśniach. W doświadczeniach swych Bernstein posługiwał się stanem anelektrotonicznym, wywoływanym w nerwie za pomocą stałego prądu o znacznej sile w celu spowodowania czasowej przerwy w przewodzeniu nerwu. Drażniąc nerw powyżej miejsca, przez które przepływał prąd, nie wywoływał skurczu mięŚnia, ponieważ w okolicy stanu anelektrotonicznego nerw traci zdolność przewodzenia, mięsień tedy przez cały czas drażnienia po: zostawał w spoczynku. Przerywając stały w rozmaitych okresach czasu, autor mógł się przekonać, czy stan czynny z miejsca podrażnienia jeszcze wychodzi i czy jest w stanie wywołać skurcz mięśnia lub nie. Z doświadczeń tych przede wszystkiem się okazało, jak już zaznaczyliśmy wyżej, że mięsień nuży się daleko prędzej, niż nerw. Read the rest of this entry »

Zmiany rekacji w nerwie czynnym

Filed Under (Uncategorized) by admin on 08-09-2019

0

Rzeczywiście badania w tym kierunku wykazują, że jedyna zmiana, jaką do pewnego stopnia przynajmniej można wykazać, jest zmiana reakcyi w nerwie czynnym. Zmianę udawało się spostrzec przeważnie tylko w białej substancyi rdzenia lub mózgu. W pniach zaś nerwowych zmianę reakcyi spostrzegano tylko w czasie śmierci włókien, natomiast wcale nie spostrzegano ani podczas stanu czynnego nerwów, ani w nie zabitych działaniem wysokiej temperatury (od 450—500). Wszelako i te zmiany, które spostrzeżono, są o tyle niewybitne i tak niestałe, że niektórzy badacze (Heidenhain, Liebreich) nawet ich zupełnie nie przyjmują. Odpowiednio do tych nieznacznych zmian chemicznych, które w nerwach podczas stanu czynnego zachodzą, i inne zjawiska fizyczne, jak np. Read the rest of this entry »

Zmiany chemiczne i fizyczne w nerwach podczas stanu czynnego i śmierci

Filed Under (Uncategorized) by admin on 08-09-2019

0

Pracę mięśnia, jak wiadomo obrachować można łatwo, znając ciężar, który mięsień podnosi i wysokość skurczu. Pierwszy z nich mierzymy w gramach, drugi w milimetrach ; iloczyn zaś wyr żony w gramo-milimetraeh, zamieniamy w energię według wzoru : I erga 981 gr, I em., czyli w przybliżeniu I gramomilimeter 100 erg. Z takiego porównania okazuje się, że energia podniety zawsze jest nieskończenie mniejszą od tej energii, którą może reprezentować praca, wykonana przez mięsień, z czego oczywiście wynika, że energia bodźca jest tylko czynnikiem wyzwalaiącym, że linia wyobrażająca przyrost energii mięśnia w stosunku do wzrostu pdniet , przebiega linia, wyobrażająca przyrost wysokości skurczu i że na ten stosunek wpływa także wielkość obciążenia o tyle, że przy pewnej danej podniecie w pewnych granicach obciążenia (1—150 gr.) praca wykonana przez mięsień jest tem większą, im większe jest obciążenie, że poza tzw. granicą zaś energia mięśnia opada w miarę wzrostu obciążenia. Działanie dwóch podniet współczesnych lub szybko po sobie następujących. Read the rest of this entry »

Energia bodźca elektryeznego

Filed Under (Uncategorized) by admin on 08-09-2019

0

Jednak ten sam autor wskazuje pewne zjawiska, nie zupełnie zgodne z tą regułą. Jeżeli bowiem stopniowo zwiększając silę podniety, otrzymamy największy skurcz a następnie będziemy siłę podniety jeszcze dalej zwiększali, to przy pewnej nowej sile, po kilku jednostajnych skurczach, otrzymamy ponownie zwiększenie skurczów, jakby nowe maximum. Prócz tego, przy zastosowaniu krótkotrwałych prądów np. indukcyjnych, możemy zauważyć, że mimo zwiększania siły prądów skurcz może stopniowo się zmniejszać, a nawet zupełnie znikać; następnie wobec dalszego zwiększania skurcz ponownie się wzmaga i dochodzi do wyższego stopnia, aniżeli skurcz otrzymany jako pierwsze maximum. Zjawiska te na podstawie doświadczeń Wiedeńskiego wypadałoby uważać jako następstwo pewnej właściwości samej protoplazmy mięsnej. Read the rest of this entry »

Prąd elektryczny w nerwach

Filed Under (Uncategorized) by admin on 07-09-2019

0

Pozostaje tylko jeden niewątpliwie stwierdzony fakt, że stan czynny w nerwach i to bez względu, w jaki sposób zostaje wywołany, pociąga za sobą powstawanie prądu elektrycznego. Nadto jest faktem niewątpliwym, że prąd elektryczny ma znaczący wpływ na zmianę pobudliwości nerwu. Stąd też wynika przypuszczenie, że to powstawanie prądu elektrycznego podczas stanu czynnego odgrywa pewną, może nawet bardzo ważną rolę w sprawie przewodzenia nerwów. Prądy bowiem czynnościowe, które w miejscach podrażnionych powstają, przebiegają w ten sposób, że miejsce pozostające w stanie czynnym przypada na część anelektrotoniczną; części zaś położone w najblizszem sąsiedztwie z miejscem podrażnionem pozostają w stanie katelektrotonu. Ze względu na nieskończenie małe przestrzenie, o których tu może być mowa te, chociaż bardzo słabe, gdy je odprowadzamy do galwanometru, mogą lokalnie wywierać dość znaczny wpływ i być względnie dostatecznej siły, ażeby wywołać odpowiednią zmianę w pobudliwości nerwów. Read the rest of this entry »

dieta świętej hildegardy - Artykuly w temacie