Abirateron na raka prostaty nie był uprzednio leczony hormonalnie ad

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Środki te były początkowo badane u mężczyzn z bardzo zaawansowaną chorobą, której guzy uległy progresji podczas ADT pierwszego rzutu, stanu chorobowego określanego obecnie jako oporny na kastrację rak gruczołu krokowego. Badanie STAMPEDE wykorzystuje nowatorską wielopłaszczyznową, wieloetapową (zwaną również wieloarbitową, wielostopniową [MAMS]) konstrukcję platformy12-14 w celu sprawdzenia, czy dodanie dalszych terapii do ADT poprawia całkowity czas przeżycia, jeśli jest stosowane w ustawieniu pierwszej linii. Korzysta z pośrednich analiz aktywności, opartych na bezawaryjnym przeżyciu, aby zaprzestać randomizacji w grupach badawczych, które są niewystarczająco aktywne. 12-14. Poprzednio donoszono, że leczenie docetakselem w momencie rozpoczęcia ADT zwiększyło medianę przeżycia z 71 miesięcy do 81 a także ogólny czas przeżycia (współczynnik ryzyka zgonu, 0,76) .15,16 Wyniki te, wraz z systematycznym przeglądem, który obejmował inne badania17-19 i metaanalizą16, doprowadziły do tego, że docetaksel stał się częścią standardu opiekę nad odpowiednimi pacjentami z rakiem prostaty, którzy nie otrzymali wcześniej terapii hormonalnej. Read the rest of this entry »

Zanieczyszczenie powietrza i śmiertelność w populacji Medicare ad 7

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Szacunkowa wielkość efektu dla ekspozycji PM2,5 była największa wśród mężczyzn, osób czarnych i osób kwalifikujących się do pomocy medycznej. Oszacowaliśmy również ryzyko w podgrupach osób, które kwalifikowały się do Medicaid oraz w samych białych i czarnych, aby upewnić się, czy modyfikacje skutków w zależności od rasy i statusu Medicaid były niezależne. Stwierdziliśmy, że czarne osoby, które nie kwalifikują się do Medicaid (np. Z powodu wyższych dochodów) nadal mają zwiększone ryzyko śmierci z powodu ekspozycji na PM2,5 (ryc. S4 w Dodatku uzupełniającym). Read the rest of this entry »

Zanieczyszczenie powietrza i śmiertelność w populacji Medicare ad 6

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Jednak roszczenia Medicare nie obejmują obszernych danych na poziomie indywidualnym dotyczących behawioralnych czynników ryzyka, takich jak palenie tytoniu i dochody, które mogą być ważnymi czynnikami zakłócającymi. Mimo to, nasza analiza podpróbki MCBS (Tabela S6 w dodatkowym dodatku) zwiększyła nasz poziom pewności, że niezdolność do dostosowania się do tych czynników ryzyka na poziomie indywidualnym w kohorcie Medicare nie doprowadziła do stronniczych wyników (sekcja 5 w dodatkowym dodatku ). W innym badaniu przeanalizowaliśmy podobną podpróbkę Medicare ze szczegółowymi danymi na temat indywidualnego poziomu palenia, BMI i wielu innych potencjalnych czynników zakłócających związanych z roszczeniami Medicare23. W tej analizie stwierdziliśmy, że dla śmiertelności i hospitalizacji ryzyko narażenia na PM2 .5 nie były wrażliwe na dodatkową kontrolę zmiennych jednostkowych, które nie były dostępne w całej populacji Medicare. Stwierdziliśmy również, że nasze wyniki były solidne, gdy wyłączyliśmy indywidualne i ekologiczne współzmienne z głównej analizy (rys. Read the rest of this entry »

Zapobieganie HIV Zapobieganie zarażeniom HIV w Ugandzie cd

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Zakładano, że incydenty incydentów wystąpiły w połowie przerwy między dwoma ankietami. Zmiany w częstości występowania zakażeń wirusem HIV na 100 osobo-lat oszacowano za pomocą wielowymiarowego modelu regresji Poissona z uogólnionymi równaniami szacunkowymi i wymienną strukturą korelacji i przedstawiono jako wskaźniki częstości występowania z 95% przedziałami ufności. Aby ocenić wpływ strategii skojarzonej, średnią częstość występowania zakażeń wirusem HIV w każdym interwale po 2004 r. (Tj. Począwszy od szóstego badania) porównano ze średnią zapadalnością na zakażenie HIV w całym okresie przed dostępnością ART i powiększenie medycznego obrzezania mężczyzn. Read the rest of this entry »