Terapia indukcyjna i podtrzymująca Ustekinumab w opornej chorobie Leśniowskiego-Crohna AD 2

Filed Under (Uncategorized) by admin on 18-04-2018

0

Ustekinumab, w pełni ludzkie przeciwciało monoklonalne IgG1., blokuje aktywność biologiczną interleukiny-12 i interleukiny-23 poprzez ich wspólną podjednostkę p40 przez hamowanie receptorów dla tych dwóch cytokin na komórkach T, naturalnych komórkach NK i komórkach prezentujących antygen.16 Przeciwciała monoklonalne skierowane przeciwko interleukinie-12/23 p40 wykazały także skuteczność w modelach mysiego zapalenia okrężnicy.17-20 W poprzednim badaniu 2a wykazano, że ustekinumab ma skuteczność u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej chorobą Leśniowskiego-Crohna, szczególnie u pacjentów otrzymujących uprzednio infliksymab. 21 Ustekinumab jest obecnie zatwierdzony w leczeniu łuszczycy plackowatej o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu.
W tym 36-tygodniowym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu fazy 2b, dotyczącym ustekinumabu (obejmującym 8-tygodniową indukcję i 28-tygodniowe fazy podtrzymujące), ocenialiśmy pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej chorobą Leśniowskiego-Crohna, która była oporna na TNF antagoniści.
Metody
Pacjenci
Od października 2008 r. Read the rest of this entry »

Terapia indukcyjna i podtrzymująca Ustekinumab w opornej chorobie Leśniowskiego-Crohna

Filed Under (Uncategorized) by admin on 18-04-2018

0

U pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna skuteczność ustekinumabu, ludzkiego monoklonalnego przeciwciała przeciwko interleukinie-12 i interleukinie-23, jest nieznana. Metody
Oceniliśmy ustekinumab u dorosłych z umiarkowaną do ciężkiej chorobą Leśniowskiego-Crohna, która była oporna na leczenie czynnika martwicy nowotworu (TNF). Podczas indukcji 526 pacjentów zostało losowo przydzielonych do otrzymywania dożylnego ustekinumabu (w dawce 1, 3 lub 6 mg na kilogram masy ciała) lub placebo w 0. tygodniu. Read the rest of this entry »

Komórki macierzyste krwi obwodowej a szpik kostny od niespokrewnionych dawców AD 9

Filed Under (Uncategorized) by admin on 18-04-2018

0

W naszym badaniu 30% przesiewowych dawców odmówiło poddania się randomizacji, preferując jedno źródło dawkowania w stosunku do drugiego. Dawcy, którzy brali udział w badaniu i zostali losowo przydzieleni do oddawania szpiku kostnego zgłaszali większy dyskomfort wcześnie po donacji, ale objawy po 8 tygodniach były podobne do tych w dawcach komórek macierzystych krwi obwodowej.22 Koszty nabycia są podobne w przypadku leków obwodowych. komórki macierzyste krwi i szpik kostny, zgodnie z planem opłat dla Programu Dawcy Szpiku Narodowego, a zatem koszty przeszczepu nie powinny wpływać na wybór źródła komórek macierzystych.12 Obecne badanie obejmowało pacjentów z białaczką lub przewlekłymi zaburzeniami szpikowymi, z których 78% było leczonych za pomocą mieloablacyjnego trybu leczenia, a wyników nie można uogólniać na inne sytuacje kliniczne. Na przykład, schematy o zmniejszonej intensywności, w tym bardzo niskie dawki, tryb leczenia bez mieloablacji, są obecnie powszechnie stosowane u pacjentów w wieku powyżej 50 lat oraz u osób z poważnymi chorobami współistniejącymi.23 Nie stwierdziliśmy znaczących interakcji między źródłami przeszczepu a intensywność schematu kondycjonowania, ale zakres intensywności był wąski. Read the rest of this entry »

Komórki macierzyste krwi obwodowej a szpik kostny od niespokrewnionych dawców AD 8

Filed Under (Uncategorized) by admin on 18-04-2018

0

Różnica w częstości występowania przewlekłej GVHD po 2 latach wynosiła 12 punktów procentowych (95% CI, 2 do 22). Odsetek pacjentów z przewlekłą przewlekłą GVHD był wyższy w grupie krwi obwodowej niż w grupie szpiku kostnego (48% [95% CI, 42 do 54] vs. 32% [95% CI, 26 do 38], P < 0,001). Wśród pacjentów, którzy żyli 2 lata, 57% pacjentów z grupy krwi obwodowej otrzymywało leczenie immunosupresyjne, w porównaniu z 37% pacjentów z grupy szpiku kostnego (P = 0,03). Read the rest of this entry »