Czas na leczenie i śmiertelność w trakcie obowiązkowej pomocy doraźnej dla sepsy cd

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Przepisy te pozwoliły szpitalom na elastyczność w zakresie identyfikacji przypadków w celu ułatwienia powszechnego przyjęcia. Sprawy nie zostały zidentyfikowane za pomocą Trzeciego Międzynarodowego Definicji Konsensusu dla Sepsy i Szoku Szokowego (Sepsis-3), ponieważ definicje te zostały ujawnione po wdrożeniu regulaminu, 10 i nie było możliwe stosowanie orzeczeń post hoc. Ponad 98% pacjentów z danymi wprowadzonymi do bazy danych zostało potwierdzonych jako pacjenci z ciężką sepsą lub wstrząsem septycznym podczas audytu ręcznego (tabela S2 w dodatkowym dodatku). Przypadki, które zostały błędnie wprowadzone, mogłyby zostać usunięte przez szpitale. Zmienne
Głównym rezultatem była śmiertelność wewnątrzszpitalna. Pierwotną ekspozycją był czas do zakończenia 3-godzinnego pakietu, który został zdefiniowany jako czas w godzinach od rozpoczęcia protokołu, aż wszystkie elementy 3-godzinnej wiązki zostały wykonane (tj. Uzyskane kultury krwi, szerokie podane antybiotyki oraz zmierzony poziom mleczanu w surowicy). Jeżeli którykolwiek element 3-godzinnej wiązki przeprowadzono przed rozpoczęciem protokołu, pacjent uważano, że przestrzegał protokołu w odniesieniu do tego elementu w ciągu pierwszej godziny. Czas podawania antybiotyków o szerokim spektrum działania określono w podobny sposób. Czas do zakończenia początkowego bolusa płynu dożylnego mierzono jako czas od rozpoczęcia protokołu do zakończenia podawania 30 ml płynu krystaloidowego na kilogram, ale tylko u pacjentów, którzy mieli poziom mleczanu w surowicy 4,0 mmol lub więcej na litr lub osoby z niedociśnieniem (skurczowe ciśnienie krwi <90 mm Hg).
Współzmienne obejmowały zmienne, które zostały określone a priori jako potencjalne zakłócenia między czasem do leczenia a wynikiem na podstawie doświadczenia klinicznego i wcześniejszych badań.10,11 Zmienne te obejmowały czynniki demograficzne, takie jak wiek, rasa lub grupa etniczna, płatnik, ciężar współistniejących warunków miejsce infekcji (np. dróg oddechowych, dróg moczowych lub skóry), źródło przyjmowania (np. klinika, wykwalifikowany ośrodek opieki lub dom) oraz mierniki natężenia choroby, takie jak obecność wstrząsu, poziom mleczanu w surowicy, liczba płytek lub wentylacja mechaniczna przy przyjęciu. Opracowaliśmy model korekty ryzyka dla śmiertelności wewnątrzszpitalnej, stosując powyższe współzmienne z wielowymiarową regresją logistyczną, która obejmowała 90% losową próbkę kohorty. Wewnętrzna walidacja modelu na 10% pozostałej próbki wykazała odpowiednią kalibrację (test dobroci dopasowania Hosmer-Lemeshow o wielkości grupy 150, P = 0,97) (ryc. S2 w dodatkowym dodatku) i dyskryminację (obszar pod odbiornikiem -krzywa charakterystyki pracy [C statystyka], 0,77).
Analizy wrażliwości
Oceniliśmy solidność naszych analiz, powtarzając analizę pierwotną wykorzystując czas do leczenia, mierzony od najwcześniejszego zarejestrowanego czasu prezentacji w oddziale ratunkowym.6 Oceniliśmy również modele w wcześniej określonych podgrupach pacjentów. Powtarzaliśmy modele z podgrupą pacjentów, którzy mieli protokół zainicjowany do 24 godzin po przybyciu do oddziału ratunkowego oraz z podgrupą pacjentów, którzy mieli do 24 godzin między rozpoczęciem protokołu a ukończeniem 3-godzinnego pakietu 12. Powtórzyliśmy modele z pacjentami, którzy zostali zwolnieni do opieki hospicyjnej sklasyfikowanej jako martwi przy wypisie ze szpitala i modele, które wykluczyły pacjentów, którzy mieli element 3-godzinnej wiązki, podanie antybiotyków lub uzupełnienie bolusa płynów dożylnych przed rozpoczęciem procedury.
W analizach wspomagających mierzono powiązanie innych elementów 3-godzinnego pakietu ze śmiertelnością, w tym czas do uzyskania posiewu krwi i czas do pomiaru stężenia mleczanu w surowicy.
[przypisy: laryngolog mińsk mazowiecki, kbks allegro, medicenter wołoska ]

Comments (0)

Czy zawsze to wina pacjentów? Nie.

[..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dieta bezglutenowa[…]

Jak masz bule takie jak ja to musze ci wspulczóc tylko

[..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: wrocław catering dietetyczny[…]

Jako, ze jestem cukrzykiem, kupiłem ten zachwalany olej

Powiązane tematy z artykułem: kbks allegro laryngolog mińsk mazowiecki medicenter wołoska