Chirurg Ilość i operacyjna śmiertelność w Stanach Zjednoczonych czesc 4

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Współistniejące warunki zostały określone za pomocą odpowiednich kodów ICD-9, z wyłączeniem warunków, które prawdopodobnie odzwierciedlają pierwotne wskazanie do operacji lub powikłań pooperacyjnych.5 Zbadaliśmy trzy alternatywne podejścia do włączenia danych o współistniejących warunkach do naszych modeli dla korekta ryzyka, w tym wykorzystanie punktów Charlsona z opublikowanymi wagami, 19 wykorzystanie wyników Charlson z wagami wyprowadzonymi empirycznie dla każdej procedury i dostosowanie dla wszystkich istotnych współistniejących warunków jako poszczególnych zmiennych. Ponieważ wszystkie trzy podejścia dały praktycznie identyczne wyniki, zgłaszamy tylko te z modeli otrzymanych zgodnie z pierwszym podejściem. Użyliśmy plików z 1998 i 1999 roku z American Hospital Association, aby ustalić charakterystykę szpitali właściwych dla roku, w którym wydarzenie miało miejsce. Charakterystyka szpitali, dla których skorygowaliśmy, obejmowała rodzaj własności (non-profit, for-profit lub government), lokalizację (miejską lub podmiejską) oraz status nauczania (zdefiniowany przez Taylora i wsp. 20). Obliczono skorygowaną śmiertelność na podstawie średnich wartości charakterystycznych dla pacjentów i szpitali poprzez prognozowaną śmiertelność z transformacji wstecznej z modeli logistyczno-regresyjnych. Aby ocenić względny udział wielkości chirurga w obserwowanych związkach między objętością szpitala a wynikami, wykorzystaliśmy modele, które oszacowały stosunek między śmiertelnością operacyjną a objętością szpitala, najpierw wykluczając, a następnie włączając zmienną dla objętości chirurga. Względne tłumienie ilorazu szans obliczono jako [ORH-ORHS] ÷ [ORH-1], gdzie ORH jest ilorazem szans dla śmierci operacyjnej z określoną objętością szpitala bez uwzględnienia objętości chirurga, a ORHS to iloraz szans na operacyjną śmierć z określoną objętością szpitala po dostosowaniu do objętości chirurga; oba współczynniki szans zostały dostosowane do charakterystyki pacjenta i innych cech szpitala. Za wartość statystyczną uznano wartość AP poniżej 5 procent, a wszystkie testy były dwustronne.
Wyniki
W sumie 474 108 pacjentów z Medicare przeszło jedną z ośmiu operacji serca lub resekcji raka w latach 1998 lub 1999. Ogółem około 25 procent chirurgów, którzy byli włączeni do badania, operowało w więcej niż jednym szpitalu. Pacjenci byli znacznie bardziej narażeni na operację wykonywaną przez chirurga o małej objętości, jeśli udali się do szpitala o niewielkiej objętości (zakres, 51 procent w przypadku endarterektomii tętnic szyjnych do 70 procent w przypadku resekcji trzustki) niż w przypadku, gdyby udali się do szpitala o dużej objętości ( zasięg, 6 procent dla resekcji trzustki do 21 procent dla endarterektomii tętnicy szyjnej). Liczby pacjentów Medicare leczonych przez chirurdzy o małej, średniej i dużej objętości w różnych warstwach objętości szpitalnej podano w Dodatkowym dodatku (dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org).
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów, według objętości chirurga. Występowały nieznaczne różnice w wieku i płci między pacjentami, którzy otrzymali opiekę od chirurdzy o małej objętości a tymi, którzy otrzymali opiekę od chirurgów o dużej objętości; w przypadku niektórych procedur częstość występowania współistniejących zmian różniła się w niewielkim stopniu w zależności od objętości chirurga (tabela 1)
[hasła pokrewne: medicare mińsk mazowiecki, oligopeptydy, badoo szczecin ]

Comments (0)

Chyba ktoś w tym artykule zapomniał o medycynie mitochondrialno komórkowej

[..] Odniesienie w tekscie do rtg zęba Gliwice[…]

na nadciśnienie, wystarczy suplementacja

Article marked with the noticed of: uroda[…]

skarżę się od paru lat na bóle głowy

Powiązane tematy z artykułem: badoo szczecin medicare mińsk mazowiecki oligopeptydy