Chirurg Ilość i operacyjna śmiertelność w Stanach Zjednoczonych ad 5

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Pacjenci otrzymujący opiekę od chirurdzy o małej objętości byli bardziej prawdopodobne, że są czarni i nie przyjęli ich do szpitala. Ogólnie jednak nie było klinicznie istotnych różnic w przewidywanych wskaźnikach umieralności w zależności od objętości chirurga. Ryc. 1. Ryc. 1. Skorygowana śmiertelność operacyjna wśród pacjentów Medicare w 1998 r. I 1999 r., Według Surgeon-Volume Stratum, dla czterech procedur sercowo-naczyniowych (panel A) i czterech resekacji raka (panel B). Śmiertelność operacyjną definiowano jako wskaźnik śmiertelności przed wypisem ze szpitala lub w ciągu 30 dni po procedurze indeksowania. Wielkość chirurga została określona na podstawie całkowitej liczby zabiegów wykonanych zarówno u pacjentów leczonych produktem Medicare, jak i nieobjętych Medicare. P <0,001 dla wszystkich procedur z wyjątkiem resekcji raka płuc; P = 0,003 dla resekcji płuc; Wartości P odzwierciedlają związki pomiędzy śmiertelnością operacyjną a objętością ocenianą jako zmienna ciągła.
Tabela 2. Tabela 2. Skorygowany wskaźnik szans na operacyjną śmierć, według objętości chirurga i objętości szpitala. Gdy objętość chirurga oceniano jako zmienną ciągłą, była odwrotnie proporcjonalna do śmiertelności operacyjnej w przypadku wszystkich ośmiu zabiegów (P = 0,003 dla resekcji płuc, P <0,001 dla wszystkich innych procedur). Siła odwrotnej zależności między objętością i wynikiem chirurga różniła się znacznie w zależności od procedury zarówno pod względem bezwzględnej śmiertelności operacyjnej (ryc. 1), jak i skorygowanego ilorazu szans na śmierć operacyjną (tabela 2). Skorygowany iloraz szans dla śmierci operacyjnej u pacjentów z chirurdzy o małej objętości w porównaniu z pacjentami chirurgów dużych objętości wynosił od 1,24 dla resekcji płuca do 3,61 dla resekcji trzustki. Dostosowanie do objętości szpitala zmniejszyło siłę powiązań między objętością chirurga a wynikiem, ale wpływ wielkości chirurga pozostał statystycznie istotny dla siedmiu z ośmiu procedur.
Gdy objętość szpitala oceniono jako zmienną ciągłą, była odwrotnie proporcjonalna do śmiertelności operacyjnej w przypadku siedmiu z ośmiu procedur (P = 0,20 dla endarterektomii tętnic szyjnych, P <0,001 dla wszystkich pozostałych procedur). Po dostosowaniu do objętości chirurga większa objętość szpitala pozostała istotnym czynnikiem prognostycznym obniżonej śmiertelności tylko w przypadku czterech procedur (naprawa tętniaka aorty brzusznej, cystektomii, resekcji płuca i resekcji trzustki). W rzeczywistości, po dostosowaniu do objętości chirurga, duża objętość szpitala była związana ze zwiększoną śmiertelnością u pacjentów poddawanych endarterektomii tętnic szyjnych. W przypadku wielu zabiegów objętość chirurga stanowiła znaczną część widocznych różnic w śmiertelności operacyjnej pomiędzy szpitalami o dużej objętości a szpitalami o niewielkiej objętości. Wśród pacjentów poddawanych planowej naprawie tętniaka aorty brzusznej, skorygowany iloraz szans dla śmierci z zabiegiem przeprowadzonym w szpitalu o małej objętości w porównaniu ze szpitalem o dużej objętości zmniejszył się z 1,40 do 1,17 po dostosowaniu do objętości chirurga . Tym samym objętość chirurga stanowiła 57% widocznej różnicy w śmiertelności między szpitalami o małej i dużej objętości ([1.40-1.17] ÷ [1.40-1.00]). Proporcja widocznego efektu objętości szpitalnej, która w rzeczywistości była zależna od objętości chirurga, różniła się w zależności od procedury: w 100% do wymiany zastawki aortalnej, 54% do resekcji trzustki, 49% do pomostowania tętnic wieńcowych, 46% do esophagectomy, 39 procent dla cystektomii, a 24 procent dla resekcji płuc.
Rysunek 2
[przypisy: badoo szczecin, medicare mińsk, oligopeptydy ]

Comments (0)

Trzeba tylko pamiętać, że w aptekach są suplementy

[..] Cytowany fragment: błędy medyczne odszkodowania[…]

Takie bóle nie są przyjemne

[..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: crossfit[…]

czym grozi nieleczona niedoczynność tarczycy

[..] Odniesienie w tekscie do gabinet psychologiczny[…]

Polecam te kapsułki wszystkim osobom mającym problemy ze stawami

Powiązane tematy z artykułem: badoo szczecin medicare mińsk oligopeptydy