Abirateron na raka prostaty nie był uprzednio leczony hormonalnie czesc 4

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Abirateron (1000 mg) z prednizolonem (5 mg) podawano raz dziennie. Czas trwania leczenia zależał od stadium choroby i zamiaru radykalnej radioterapii: u pacjentów z nierozkładową chorobą bez planowej radioterapii oraz u pacjentów z chorobą z przerzutami, leczenie kontynuowano do momentu wystąpienia PSA, postępu radiologicznego lub klinicznego lub do czasu rozpoczęcia kolejnego leczenia; w przypadku pacjentów z nierozkładową chorobą z zaplanowaną radioterapią leczenie było kontynuowane przez 2 lata lub do czasu jakiegokolwiek postępu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Modyfikacje dawki opisano w protokole. Pacjentów oceniano co 6 tygodni w ciągu pierwszych 6 miesięcy, następnie co 12 tygodni do 2 lat, a następnie co 6 miesięcy do 5 lat, a następnie co roku; ponadto pacjenci otrzymujący leczenie skojarzone byli oceniani co najmniej co 3 miesiące. Oceny obejmowały testy PSA i ocenę zdarzeń niepożądanych; dalsze testy zostały przeprowadzone według uznania lekarza prowadzącego. Poziom nadir PSA (dla określenia progresji PSA) został zdefiniowany jako najniższy poziom w ciągu 24 tygodni po randomizacji. Nie było obrazu wymaganego protokołem, z wyjątkiem stanu wyjściowego. Zdarzenia niepożądane oceniano za pomocą Ogólnych kryteriów terminologii National Cancer Institute for Adverse Events (początkowo wersja 3.0, później wersja 4.0). Poważne zdarzenia niepożądane i reakcje zgłaszano odpowiednio.
Analiza statystyczna
Wielkość próby obliczono za pomocą programów Stata nstage i poprzedników, które pozwalają na projektowanie wielogrupowych, wieloetapowych prób.23 Zakładając medianę bezawaryjnego przeżycia wynoszącego 2 lata i medianę całkowitego przeżycia między 4 a 5 lat dla ADT, ukierunkowała się na 25% względną różnicę między grupą skojarzoną a grupą z samym ADT, zarówno w przypadku przeżycia wolnego od niepowodzeń (współczynnik ryzyka w przypadku niepowodzenia leczenia, 0,75), jak i całkowitego przeżycia (współczynnik ryzyka zgonu, 0,75). Główną analizę porównawczą terapii skojarzonej z kontrolą w celu przeżycia można przeprowadzić po wystąpieniu około 267 zgonów w grupie kontrolnej dla 90% mocy i jednostronnego poziomu alfa 2,5%, po uwzględnieniu trzech pośrednich braków. analizy korzyści bezawaryjnej. Niezależny komitet monitorujący dokonał przeglądu gromadzonych danych, kierując się wytycznymi dotyczącymi braku korzyści.
Dane na temat pacjentów bez zdarzenia będącego przedmiotem zainteresowania zostały ocenzurowane, gdy wiadomo było, że są wolne od zdarzeń. Mediana czasu obserwacji została określona poprzez odwrócenie wskaźników śmierci i cenzurowania. Standardowe metody analizy przeżycia wykorzystano do analizy danych czas do zdarzenia w oprogramowaniu Stata, wersja 14, z oceną Kaplan-Meier dla krzywych przeżycia i modeli proporcjonalnego hazardu Coxa w celu oszacowania względnych efektów leczenia. Szacunki te zostały dostosowane do czynników stratyfikacji (z wyjątkiem metody randomizacji i metody ADT) i zostały podzielone na straty według okresów czasu określonych przez grupy kluczowe. Współczynnik ryzyka mniejszy niż 1,00 faworyzował grupę łączoną. Ograniczony średni czas przeżycia (ograniczony do 54 miesięcy) obliczono z elastycznych modeli parametrycznych (5 stopni swobody). Założono założenie dotyczące proporcjonalnych zagrożeń; ograniczony średni czas przeżycia został podkreślony w obecności nieproporcjonalności
[podobne: mobilne badoo, małpia bruzda, detreomycyna 2 ]

Comments (0)

Article marked with the noticed of: stomatolog zielona góra[…]

wynik badania poziomu glukozy wymagał od razu konsultacji z diabetologiem ?

[..] Cytowany fragment: najlepsze spalacze[…]

Trzeba przede wszystkim dbać o siebie i zdrowe nawyki

Powiązane tematy z artykułem: detreomycyna 2 małpia bruzda mobilne badoo