Abirateron na raka prostaty nie był uprzednio leczony hormonalnie ad 7

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Współczynnik zagrożenia subhazardem w przypadku śmierci z powodu raka prostaty wynosił 0,58 (95% CI, 0,47 do 0,72). Analizy eksploracyjne
Analizy eksploracyjne, które uwzględniały wyniki wolnego od progresji i specyficznego przeżycia raka prostaty w podgrupach wieku z randomizacją, sugerowały korzystny efekt leczenia niezależnie od wieku; proporcjonalnie mniej przypadków odnotowano u starszych pacjentów. U pacjentów w wieku poniżej 70 lat odnotowano 113 przypadków postępu radiologicznego lub klinicznego lub zgonów z powodu raka prostaty w grupie skojarzonej i 263 w grupie leczonej ADT (współczynnik ryzyka, 0,36, 95% CI, 0,29 do 0,45); u pacjentów w wieku 70 lat lub starszych wystąpiło 65 zdarzeń w grupie skojarzonej i 116 w grupie leczonej ADT (współczynnik ryzyka, 0,50, 95% CI, 0,37 do 0,68, P = 0,10 w przypadku interakcji). U pacjentów w wieku poniżej 70 lat odnotowano 93 zgony z powodu raka prostaty w grupie skojarzonej i 154 w grupie leczonej ADT (stosunek subhazardowy 0,51, 95% CI, 0,39 do 0,66); u pacjentów w wieku 70 lat lub starszych odnotowano 47 zgonów z powodu raka prostaty w grupie skojarzonej i 62 w grupie leczonej ADT (stosunek subhazardowy, 0,80, 95% CI, 0,54 do 1,17, P = 0,08 w przypadku interakcji).
Zdarzenia niepożądane
Tabela 2. Tabela 2. Najniższa klasa zdarzeń niepożądanych zgłaszana podczas całego okresu w teście. Pacjenci w populacji bezpieczeństwa, którzy zgłaszali zdarzenia niepożądane stopnia 3 lub wyższego podczas całego okresu w badaniu o numerze 443 z 948 (47%) w badaniu grupa kombinacji i 315 z 960 (33%) w grupie z samym ADT (tabela 2). Wystąpiło 12 działań niepożądanych stopnia 5, w tym 9 w grupie skojarzonej (2 przypadki zapalenia płuc [1 w tym sepsa], 2 zdarzenia udaru i wydarzenie każde z dusznością, zakażeniem dolnych dróg oddechowych, niewydolnością wątroby, krwotokiem płucnym i klatką piersiową infekcja) i 3 w grupie leczonej ADT (2 przypadki zawału mięśnia sercowego i przypadek odoskrzelowego zapalenia płuc). Spośród 1476 pacjentów w populacji bezpiecznej, u których progresja nie wystąpiła w ciągu pierwszego roku, częstość występowania działań niepożądanych w stopniu 3. lub wyższym wynosiła 15% w grupie skojarzonej i 11% w grupie leczonej ADT. Głównymi dodatkowymi zdarzeniami niepożądanymi wykraczającymi poza terapię kontrolną były nadciśnienie, łagodny wzrost poziomu aminotransferaz i zaburzenia oddechowe. Dalsze szczegóły, w tym przegląd w zależności od wieku, podano w tabelach od S4 do S32 w dodatkowym dodatku. Wzorzec i poziomy zdarzeń niepożądanych były podobne w populacji, która miała zamiar leczyć.
Leczenie po progresji
Rycina 3. Rycina 3. Czas do rozpoczęcia leczenia drugiej linii po pierwszym zdarzeniu z progresją radiologiczną, kliniczną lub PSA. Pojawiają się różnice w terapiach stosowanych w nawrocie (ryc. 3 i tabela S3 w dodatkowym dodatku). Mediana czasu od nawrotu do przedłużającego życie leczenia opornego na kastrację raka prostaty (abirateron, enzalutamid, docetaksel, kabazytaksel lub rad-223) lub jakiejkolwiek późniejszej terapii była podobna w obu grupach, ale bezwzględna liczba pacjentów zgłaszających przedłużanie życia lub jakiekolwiek leczenie po progresji było większe w grupie leczonej ADT niż w grupie skojarzonej (grupa z samym ADT, odpowiednio 310 i 477, 957 pacjentów, grupa skojarzona, odpowiednio 131 i 196, 960 pacjentów)
[patrz też: medicenter wołoska, szpital piaseczno mickiewicza, bruzda sylwiusza ]

Comments (0)

Article marked with the noticed of: trec cm3[…]

Chcialoby sie w to wierzyc

Article marked with the noticed of: odszkodowanie za błąd medyczny[…]

czym grozi nieleczona niedoczynność tarczycy

[..] Odniesienie w tekscie do depilacja[…]

jest tam selen , omega 3, witamina D, cynk, kwas foliowy

Powiązane tematy z artykułem: bruzda sylwiusza medicenter wołoska szpital piaseczno mickiewicza